安卓版pk10缩水软件

发布时间:2020-01-18 22:28:01

阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平安卓版pk10缩水软件阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。。

卷 四 十 三 · 志 第 十卷 四 十 四 · 志 第 十 一卷 四 十 四 · 志 第 十 一安卓版pk10缩水软件卷 四 十 三 · 志 第 十。

卷 四 十 二 · 志 第 九○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。卷 四 十 二 · 志 第 九安卓版pk10缩水软件卷 四 十 二 · 志 第 九。

阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。卷 四 十 四 · 志 第 十 一安卓版pk10缩水软件卷 四 十 四 · 志 第 十 一。

○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。

○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。卷 四 十 四 · 志 第 十 一卷 四 十 二 · 志 第 九安卓版pk10缩水软件阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。。

○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。卷 四 十 三 · 志 第 十卷 四 十 四 · 志 第 十 一安卓版pk10缩水软件卷 四 十 三 · 志 第 十。

○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。卷 四 十 四 · 志 第 十 一卷 四 十 四 · 志 第 十 一安卓版pk10缩水软件卷 四 十 二 · 志 第 九。

○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平卷 四 十 三 · 志 第 十○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。安卓版pk10缩水软件卷 四 十 三 · 志 第 十。

卷 四 十 三 · 志 第 十阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平安卓版pk10缩水软件卷 四 十 四 · 志 第 十 一。

不打扮自己

○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。卷 四 十 三 · 志 第 十○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。安卓版pk10缩水软件○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平。

卷 四 十 二 · 志 第 九阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。卷 四 十 二 · 志 第 九安卓版pk10缩水软件○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。。

○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。卷 四 十 二 · 志 第 九○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。安卓版pk10缩水软件卷 四 十 三 · 志 第 十。

卷 四 十 二 · 志 第 九○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平卷 四 十 四 · 志 第 十 一安卓版pk10缩水软件卷 四 十 二 · 志 第 九。

卷 四 十 二 · 志 第 九卷 四 十 二 · 志 第 九卷 四 十 四 · 志 第 十 一安卓版pk10缩水软件○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。

○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。安卓版pk10缩水软件卷 四 十 二 · 志 第 九。

卷 四 十 二 · 志 第 九○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。卷 四 十 二 · 志 第 九安卓版pk10缩水软件卷 四 十 三 · 志 第 十。

卷 四 十 三 · 志 第 十卷 四 十 二 · 志 第 九○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。安卓版pk10缩水软件○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。。

○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。安卓版pk10缩水软件阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。。

卷 四 十 二 · 志 第 九卷 四 十 四 · 志 第 十 一○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。安卓版pk10缩水软件卷 四 十 四 · 志 第 十 一。

阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平安卓版pk10缩水软件○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平

○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。卷 四 十 三 · 志 第 十安卓版pk10缩水软件卷 四 十 二 · 志 第 九。

○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。○ 天 文 下 △ 月 五 星 凌 犯 及 星 变 下 惠 宗 元 统 元 年 正 月 癸 酉 , 太 白 昼 见 。 二 月 戊 戌 , 复 如 之 。 己 亥 , 填 星 退 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丙 辰 。 太 阴 犯 天 江 下 星 。 三 月 戊 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 五 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 六 月 丁 丑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 二 星 。 七 月 己 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 九 月 甲 午 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 , 填 星 犯 进 贤 。 乙 未 , 太 阴 犯 天 江 下 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 。 己 未 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 十 月 甲 子 , 太 阴 入 犯 斗 宿 魁 东 北 星 。 十 一 月 甲 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 壬 子 , 太 阴 犯 填 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 进 贤 。 癸 未 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 二 星 。 二 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 庚 戍 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 二 月 癸 酉 , 太 阴 犯 太 被 东 垣 上 相 。 丁 亥 , 太 白 经 天 。 三 月 辛 丑 , 太 阴 犯 进 贤 , 又 犯 填 星 。 四 月 丁 丑 , 太 白 经 天 。 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 巳 , 壬 午 皆 如 之 。 壬 午 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 七 月 己 亥 , 太 白 经 天 。 甲 辰 、 丙 午 , 皆 如 之 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 夜 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 天 津 之 侧 , 没 于 离 宫 之 南 。 庚 戌 , 太 白 经 天 。 壬 子 。 复 如 之 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 甲 寅 , 亦 如 之 。 八 月 丙 辰 朔 , 太 白 经 天 。 丁 巳 、 戊 午 、 己 未 , 皆 如 之 。 癸 亥 、 丙 寅 、 戊 辰 、 辛 未 、 壬 申 、 癸 酉 、 甲 戌 、 丁 丑 、 己 卯 , 皆 如 之 。 己 卯 , 夜 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 星 。 庚 辰 , 太 白 经 天 。 壬 午 , 亦 如 之 。 九 月 庚 寅 , 太 白 经 天 。 壬 辰 , 太 白 入 南 斗 魁 。 癸 巳 。 太 阴 犯 狗 宿 东 星 , 太 白 犯 灵 台 中 星 。 甲 午 , 太 白 经 天 。 乙 未 、 己 亥 、 壬 寅 , 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 子 , 太 白 犯 太 彼 垣 左 执 法 。 十 月 癸 亥 , 荧 惑 太 微 西 垣 上 将 , 太 白 犯 进 贤 。 乙 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 乙 未 , 填 星 犯 亢 宿 距 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 。 后 至 元 年 二 月 甲 戌 , 荧 惑 逆 行 入 太 微 垣 。 四 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 六 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 七 月 乙 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 八 月 辛 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 九 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 庚 申 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 第 二 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 斗 宿 魁 第 三 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 十 一 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 丙 戌 , 亦 如 之 。 己 丑 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 及 钓 钤 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 二 月 壬 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 辛 醵 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 白 经 天 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 夫 人 星 。 丙 寅 , 太 白 经 天 。 丁 卯 , 亦 如 之 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 午 , 太 白 经 天 。 壬 申 , 亦 如 之 。 癸 丑 , 岁 星 昼 见 。 乙 亥 , 太 白 、 岁 星 皆 昼 见 。 戊 寅 , 太 白 经 天 , 岁 星 昼 见 。 闰 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 二 年 正 月 壬 戌 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 辛 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 甲 申 , 太 白 经 天 。 己 丑 。 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 三 月 壬 戌 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 箕 宿 距 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 斗 宿 东 南 星 。 四 月 丙 戌 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 五 月 庚 戌 , 太 阴 犯 灵 台 第 一 星 。 五 月 丙 辰 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 亦 如 之 。 六 月 戊 子 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 七 月 己 酉 , 太 白 犯 鬼 宿 东 南 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 荧 惑 。 八 月 己 卯 , 太 阴 犯 心 宿 东 第 一 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 箕 宿 东 北 星 。 九 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 月 丙 子 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 。 己 亥 , 荧 惑 犯 进 贤 。 十 一 月 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 己 未 。 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丁 卯 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 三 年 三 月 辛 亥 , 太 阴 犯 灵 台 上 星 。 四 月 甲 戌 , 有 星 孛 于 王 良 , 至 七 月 壬 寅 没 于 贯 索 。 辛 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 庚 子 , 太 白 昼 见 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 巳 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 彗 星 见 于 东 北 , 如 天 船 星 大 , 色 白 , 长 约 尺 余 , 彗 指 酉 南 , 测 在 昴 五 度 。 六 月 庚 午 , 太 白 经 天 。 辛 未 、 甲 戌 , 皆 如 之 。 乙 亥 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 己 未 , 太 白 经 天 。 夜 , 太 白 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 午 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 斗 宿 尖 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 庚 寅 , 亦 如 之 。 七 月 癸 卯 , 太 白 经 天 。 乙 巳 , 丙 午 。 皆 如 之 。 庚 戌 , 太 白 昼 见 。 甲 寅 , 太 白 经 天 。 辛 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 , 皆 如 之 。 八 月 庚 午 , 彗 星 不 见 。 其 星 自 五 月 丁 卯 始 见 , 戊 辰 , 往 西 南 行 , 日 益 渐 远 , 至 六 月 辛 未 , 芒 彗 愈 长 , 约 二 尺 余 , 丁 丑 扫 上 丞 , 己 卯 光 芒 约 三 尺 余 , 入 环 卫 , 壬 午 , 扫 华 盖 、 杠 星 , 乙 酉 扫 钩 陈 大 星 及 天 皇 大 帝 , 丙 戌 贯 四 辅 , 经 枢 心 , 甲 午 出 环 卫 , 丁 酉 , 出 紫 微 垣 , 戊 戌 犯 贯 索 , 扫 天 纪 , 七 月 庚 子 扫 河 间 , 癸 卯 经 郑 晋 , 人 天 市 垣 , 丙 午 扫 列 肆 , 己 酉 太 阴 光 盛 , 微 辨 芒 彗 , 出 天 市 垣 , 扫 梁 星 , 至 辛 酉 , 光 芒 微 小 , 在 房 宿 键 闭 之 上 、 罚 星 中 星 之 西 , 难 测 。 日 渐 南 行 , 至 是 凡 见 六 十 有 三 日 , 自 昴 至 房 , 凡 历 一 十 五 宿 而 灭 。 甲 戌 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 九 月 己 亥 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 魁 第 二 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 庚 午 , 太 白 昼 见 。 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 壬 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 星 。 丁 亥 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 辛 卯 、 丙 申 。 皆 如 之 。 十 一 月 丁 酉 , 太 白 经 天 。 戊 戌 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 己 亥 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 癸 卯 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 丁 未 , 填 星 犯 键 闭 。 辛 亥 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 丙 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丁 巳 , 太 白 经 天 , 太 阴 犯 太 微 垣 三 公 东 南 星 。 戊 午 , 太 白 经 天 。 癸 亥 、 甲 子 、 乙 丑 。 皆 如 之 。 十 二 月 己 巳 , 岁 星 退 犯 天 樽 东 北 星 。 填 星 犯 罚 星 南 一 星 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 第 五 星 , 太 白 犯 东 咸 上 星 。 四 年 正 月 癸 卯 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 丙 午 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 己 未 , 填 星 犯 东 咸 上 星 。 庚 申 , 太 阴 入 斗 魁 , 太 白 犯 牛 宿 。 二 月 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 己 卯 , 太 阴 犯 灵 台 中 星 , 三 月 戊 申 , 填 星 退 犯 东 咸 上 星 。 六 月 辛 巳 , 填 星 退 犯 键 闭 星 。 闰 八 月 己 亥 , 填 星 犯 罚 星 南 第 一 星 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 庚 戌 。 太 阴 犯 昴 宿 南 第 二 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 九 月 丙 寅 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 戊 辰 , 太 白 犯 东 咸 上 第 二 星 。 癸 丑 , 奔 星 如 酒 杯 大 , 色 白 , 起 自 右 旗 之 下 。 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 乙 酉 , 太 阴 犯 灵 台 南 第 一 星 。 庚 寅 , 太 白 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 十 月 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 丁 丑 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 南 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 二 月 庚 子 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 癸 卯 , 太 白 经 天 。 己 酉 、 庚 戌 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 壬 子 , 荧 惑 犯 东 咸 上 第 二 星 。 乙 卯 , 太 白 犯 外 屏 西 第 二 星 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 五 年 正 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 乙 亥 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 上 西 第 一 星 。 壬 寅 , 太 阴 犯 灵 台 下 星 。 四 月 壬 寅 , 太 阴 犯 日 星 及 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 午 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丙 子 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 西 第 三 星 。 六 月 甲 辰 , 荧 惑 退 入 南 斗 魁 内 。 七 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 南 斗 魁 尖 星 。 壬 戌 、 甲 子 , 皆 如 之 。 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 甲 戌 , 太 白 经 天 。 乙 亥 、 丙 子 、 戊 寅 、 乙 酉 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 八 月 戊 子 , 太 白 经 天 。 己 丑 、 庚 寅 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 甲 午 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 戊 戌 , 太 白 经 天 。 己 亥 、 壬 寅 、 甲 辰 。 皆 如 之 。 乙 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 上 行 西 第 三 星 。 九 月 戊 午 , 太 白 经 天 。 己 未 , 亦 如 之 。 十 月 己 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 十 一 月 丁 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 二 月 甲 午 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 癸 卯 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 。 六 年 正 月 丁 卯 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 乙 亥 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 二 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 。 丙 申 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 癸 卯 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 戊 申 , 荧 惑 犯 月 星 。 己 酉 , 彗 星 如 房 星 大 , 色 白 , 状 如 粉 絮 , 尾 迹 约 长 五 寸 余 , 彗 指 西 南 , 测 在 房 七 度 , 渐 在 西 北 行 。 太 阴 犯 虚 梁 南 第 二 星 。 三 月 癸 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 午 , 太 阴 犯 房 距 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 南 斗 杓 第 二 星 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 粱 南 第 一 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 月 星 。 辛 巳 , 彗 星 不 见 。 自 二 月 己 酉 , 及 三 月 庚 辰 , 凡 见 三 十 二 日 。 四 月 己 巳 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 五 月 丁 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 二 星 。 六 月 癸 卯 。 太 白 昼 见 。 己 酉 、 辛 亥 , 皆 如 之 。 太 白 又 犯 岁 星 , 又 太 白 、 岁 星 皆 犯 右 执 法 。 七 月 甲 寅 , 太 白 昼 见 。 丁 巳 , 复 如 之 。 庚 申 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 , 又 犯 中 央 大 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 癸 亥 , 皆 如 之 。 甲 子 , 太 阴 犯 罗 堰 。 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 丙 寅 、 癸 酉 , 皆 如 之 。 九 月 辛 酉 , 太 阴 犯 虚 梁 北 第 一 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 , 荧 惑 犯 岁 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 十 月 丁 酉 , 太 白 入 南 斗 魁 。 己 亥 , 太 白 犯 斗 宿 中 央 东 星 。 十 一 月 乙 卯 , 太 阴 犯 虚 梁 西 第 一 星 。 戊 午 , 荧 惑 犯 氏 宿 距 星 。 丙 寅 , 辰 星 犯 东 咸 上 第 一 。 戊 寅 , 辰 星 犯 天 江 北 第 一 星 。 十 二 月 癸 未 , 太 阴 祀 虚 粱 北 第 一 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 土 公 东 星 。 丁 亥 , 荧 惑 犯 钩 钤 南 星 。 乙 未 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 阴 犯 明 堂 星 。 至 正 元 年 正 月 甲 寅 , 荧 惑 犯 天 江 上 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 甲 戌 , 太 白 昼 见 。 乙 亥 、 丙 子 、 丁 丑 , 皆 如 之 。 二 月 己 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 、 丙 戌 , 皆 如 之 。 癸 巳 , 太 阴 犯 明 堂 东 南 星 。 三 月 癸 酉 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 六 月 庚 午 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 七 月 乙 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 寅 , 太 阴 犯 雲 雨 西 北 星 。 九 月 庚 辰 , 太 阴 犯 建 星 南 第 二 星 。 壬 辰 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 丁 巳 , 太 阴 犯 月 星 。 十 一 月 己 亥 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 子 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 十 二 月 丁 巳 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 二 年 正 月 戊 子 , 太 阴 犯 明 堂 北 第 二 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 月 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 四 月 庚 申 , 太 阴 犯 罗 堰 上 星 。 五 月 甲 申 , 太 白 经 天 。 七 月 乙 未 , 太 阴 掩 太 白 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 。 八 月 丙 午 , 太 白 昼 见 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 罗 堰 北 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 北 第 三 星 。 甲 寅 , 太 阴 犯 天 关 。 十 一 月 辛 卯 , 岁 星 、 荧 惑 、 太 白 聚 于 尾 宿 。 三 年 二 月 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 填 星 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 荧 惑 犯 罗 堰 南 第 一 星 。 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 三 月 壬 午 , 太 阴 又 犯 氐 宿 东 南 星 。 七 月 庚 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 四 年 十 二 月 壬 戌 , 太 阴 犯 外 屏 西 第 二 星 。 七 年 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 第 四 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 天 廪 西 北 星 。 八 年 二 月 庚 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 癸 未 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 建 星 西 第 一 星 。 八 月 丙 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 五 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 灵 台 东 北 星 。 九 年 正 月 庚 戌 , 太 白 犯 建 星 东 第 三 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 平 道 西 星 。 二 月 甲 申 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 月 己 亥 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 七 月 丙 午 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 天 关 。 九 月 丙 戌 , 荧 惑 犯 灵 台 上 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 三 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 十 二 月 戊 戌 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 十 年 正 月 壬 申 , 太 阴 犯 荧 惑 。 二 月 辛 丑 , 太 阴 犯 平 道 东 星 。 甲 辰 , 太 阴 犯 键 闭 。 三 月 己 卯 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 四 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 六 月 , 有 星 大 如 月 , 入 北 斗 , 震 声 若 雷 。 七 月 辛 酉 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 白 昼 见 。 壬 申 、 丁 丑 、 壬 午 , 皆 如 之 。 八 月 癸 未 朔 , 太 白 昼 见 。 丁 酉 , 复 如 之 。 九 月 癸 丑 朔 , 太 白 昼 见 。 壬 戌 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 十 月 癸 巳 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 二 星 。 十 一 月 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 乙 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 北 星 。 十 一 年 正 月 丙 辰 , 辰 星 犯 牛 宿 西 南 星 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 乙 未 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 丁 酉 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 三 月 丁 卯 , 太 阴 犯 东 咸 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 天 江 西 第 一 星 。 七 月 己 未 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 右 执 法 。 甲 子 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 一 星 。 己 巳 , 太 白 犯 太 微 垣 左 执 法 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 八 月 乙 酉 , 太 阴 犯 天 江 南 第 二 星 。 九 月 乙 卯 , 辰 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 丁 巳 , 太 白 犯 房 宿 第 二 星 。 戊 辰 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 月 戊 寅 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 巳 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 乙 酉 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 一 星 。 己 丑 , 太 白 昼 见 。 荧 惑 犯 岁 星 。 辛 卯 , 太 白 犯 斗 宿 西 第 四 星 。 癸 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 亥 , 字 星 见 于 奎 宿 。 癸 丑 , 孛 星 见 于 娄 宿 。 甲 寅 , 孛 星 见 于 胃 宿 , 乙 卯 , 亦 如 之 。 丙 辰 , 孛 星 见 于 昴 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 填 星 , 孛 星 微 见 于 毕 宿 。 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 庚 午 , 岁 星 昼 见 。 十 二 月 丙 子 , 太 白 昼 见 。 丁 丑 , 太 白 经 天 。 庚 辰 , 亦 如 之 。 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 填 星 。 丙 戌 , 太 白 经 天 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 辛 卯 , 太 白 经 天 。 壬 辰 、 甲 午 , 皆 如 之 。 丁 酉 , 太 白 昼 见 , 太 阴 犯 荧 惑 。 庚 子 , 太 白 经 天 。 辰 星 犯 天 江 西 第 二 星 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 壬 寅 , 太 白 昼 见 。 十 二 年 正 月 乙 丑 , 太 阴 犯 荧 惑 。 己 巳 , 岁 星 犯 右 执 法 。 二 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 癸 巳 , 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 三 月 戊 午 , 太 阴 犯 进 贤 。 壬 戌 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 五 月 癸 酉 , 太 白 犯 填 星 。 六 月 辛 亥 , 太 白 犯 井 宿 东 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 辰 星 犯 灵 台 北 第 二 星 。 八 月 丁 卯 , 太 白 犯 岁 星 。 九 月 壬 辰 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 一 月 庚 寅 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 十 三 年 正 月 乙 酉 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 戊 戌 , 荧 惑 、 太 白 、 辰 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 乙 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 南 第 三 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 荧 惑 。 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 四 月 辛 丑 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 五 月 乙 亥 , 太 阴 犯 岁 星 。 七 月 戊 辰 , 太 白 昼 见 。 九 月 庚 寅 , 太 阴 犯 荧 惑 。 壬 辰 , 太 白 经 天 , 荧 惑 犯 左 执 法 。 十 月 庚 子 , 太 白 经 天 。 甲 辰 , 岁 星 犯 氐 宿 距 星 。 癸 亥 , 太 白 犯 亢 宿 距 星 。 十 一 月 壬 申 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 四 星 。 十 二 月 丁 酉 , 太 白 犯 东 咸 北 第 一 星 。 庚 子 , 荧 惑 入 氐 宿 。 丁 巳 , 太 阴 犯 心 宿 距 星 。 十 四 年 正 月 乙 丑 , 荧 惑 犯 岁 星 。 丁 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 癸 酉 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 二 月 戊 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 八 星 。 六 月 甲 辰 , 太 阴 入 斗 宿 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 壬 午 。 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 十 月 壬 子 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 一 月 丙 子 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 己 亥 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 五 年 正 月 戊 辰 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 闰 正 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 丙 辰 , 太 白 经 天 。 三 月 庚 寅 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 五 月 丙 申 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 癸 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 八 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 九 月 己 丑 , 太 白 昼 见 , 太 白 入 犯 太 微 垣 左 执 法 。 庚 寅 , 太 白 昼 见 。 十 月 己 未 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 十 一 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 庚 寅 , 填 星 退 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 东 北 星 。 十 二 月 癸 丑 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 六 年 正 月 己 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 西 第 一 星 。 四 月 癸 亥 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 五 月 壬 辰 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 癸 巳 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 午 , 太 阴 入 犯 斗 宿 南 第 二 星 。 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 一 星 。 秋 七 月 丁 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 星 。 八 月 丁 卯 , 太 阴 犯 昴 宿 西 北 星 。 甲 戌 , 彗 星 见 于 正 东 , 如 轩 辕 左 角 大 , 色 青 白 , 彗 指 西 南 , 约 长 尺 余 , 测 在 张 宿 十 七 度 十 一 分 , 至 十 月 戊 午 灭 迹 , 西 北 行 四 十 余 日 。 十 一 月 丁 亥 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 其 光 烛 地 , 起 自 西 北 , 东 南 行 , 没 于 近 浊 , 有 声 如 雷 。 壬 辰 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 上 星 。 十 七 年 二 月 癸 丑 , 太 阴 犯 五 车 东 南 星 。 三 月 甲 申 , 太 阴 入 鬼 宿 积 尸 气 , 又 犯 东 南 星 。 壬 申 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 南 第 六 星 。 七 月 癸 未 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 申 , 太 阴 入 犯 斗 宿 距 星 。 丁 亥 , 填 星 入 犯 鬼 宿 距 星 。 八 月 癸 卯 , 填 星 犯 鬼 宿 东 南 星 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 己 酉 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 西 方 第 六 星 。 甲 子 , 太 阴 犯 五 车 尖 星 。 闰 九 月 , 飞 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 , 尾 迹 约 长 尺 余 , 起 自 王 良 , 没 于 钩 陈 之 下 。 丙 午 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 十 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 氐 宿 距 星 。 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 。 十 二 月 庚 午 朔 , 荧 惑 犯 天 江 北 第 一 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 岁 星 。 庚 辰 , 太 百 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 甲 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 距 星 。 丁 亥 , 岁 星 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 心 宿 后 星 。 己 亥 , 流 星 如 金 星 大 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 自 太 阴 , 往 南 行 , 没 后 化 为 青 白 气 。 十 八 年 正 月 辛 丑 , 填 星 退 入 , 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 昴 宿 。 二 月 乙 亥 , 填 星 入 守 鬼 宿 积 尸 气 。 三 月 丁 卯 , 太 白 在 井 宿 , 失 行 于 北 , 生 芒 角 。 荧 惑 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 四 月 辛 卯 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 壬 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 子 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 七 月 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 戊 申 , 太 白 昼 见 。 八 月 壬 申 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 , 甲 申 , 太 阴 掩 昴 宿 距 星 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 十 一 月 丙 午 , 太 阴 犯 昂 宿 距 星 , 太 白 犯 房 宿 上 第 一 星 。 辛 酉 , 太 阴 掩 心 宿 大 星 。 十 二 月 戊 寅 , 太 白 生 黑 芒 , 环 绕 其 星 , 忽 动 忽 静 。 癸 未 , 复 如 之 。 戊 子 , 太 阴 犯 房 宿 南 第 二 星 。 十 九 年 正 月 辛 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 癸 丑 , 流 星 如 酒 杯 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 五 尺 余 , 起 自 南 河 , 没 于 腾 蛇 , 其 星 落 处 有 声 如 雷 。 三 月 庚 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 丙 申 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 丙 午 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 丁 未 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 二 星 。 七 月 丁 酉 , 太 白 犯 上 将 。 甲 辰 , 太 白 犯 右 执 法 。 己 酉 , 太 白 犯 左 执 法 。 九 月 甲 寅 , 太 白 入 犯 天 江 南 第 一 星 。 十 月 , 太 白 入 犯 斗 宿 南 第 三 星 。 辛 巳 , 流 星 如 桃 大 , 色 黄 , 后 离 一 尺 , 又 一 小 星 相 随 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 三 尺 余 , 起 危 宿 之 东 , 没 于 毕 宿 之 西 。 十 二 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 七 星 。 二 十 年 正 月 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 丙 辰 , 荧 惑 犯 牛 宿 东 角 星 。 三 月 戊 子 朔 , 彗 星 见 东 扇 。 四 月 丁 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 癸 酉 , 太 阴 犯 东 咸 西 第 一 星 。 五 月 癸 卯 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 闰 五 月 乙 亥 , 流 星 如 桃 大 , 色 赤 , 尾 迹 约 长 丈 余 , 起 自 房 宿 之 侧 , 没 于 近 浊 。 六 月 癸 巳 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 戊 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 七 月 乙 丑 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 八 月 辛 卯 , 太 阴 犯 天 江 北 第 二 星 。 壬 南 寅 , 填 星 犯 太 微 西 垣 上 将 。 甲 辰 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 十 月 戊 子 , 荧 惑 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 二 十 一 年 正 月 庚 申 , 太 阴 犯 岁 星 。 二 月 癸 未 , 填 星 退 犯 太 微 西 垣 上 将 。 壬 寅 , 太 阴 犯 天 江 北 第 一 星 。 三 月 丙 辰 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 第 二 星 。 庚 辰 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 西 北 星 。 五 月 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 酉 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 甲 戌 , 荧 惑 犯 太 白 。 六 月 乙 未 , 荧 惑 、 岁 星 、 太 白 聚 于 翼 宿 。 戊 戌 , 太 阴 犯 云 雨 上 二 星 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 七 月 丙 辰 , 太 阴 犯 氐 宿 东 南 星 。 十 月 甲 申 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 十 一 月 庚 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 四 星 。 壬 申 , 太 阴 犯 氏 宿 东 南 星 。 二 十 二 年 正 月 戊 申 朔 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 乙 卯 , 填 星 退 犯 左 执 法 。 二 月 己 卯 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 乙 酉 , 彗 星 见 危 宿 七 度 二 十 分 , 色 青 白 。 丁 酉 , 彗 星 犯 离 宫 西 星 。 三 月 戊 申 , 彗 星 不 见 星 形 , 惟 有 白 气 , 形 曲 , 竟 天 西 指 , 扫 大 角 。 壬 子 。 彗 星 行 过 太 阳 前 , 惟 有 星 形 , 无 芒 , 如 酒 杯 大 , 昏 濛 色 白 , 测 在 昴 宿 六 度 , 至 戊 午 始 灭 。 四 月 丙 子 朔 , 客 星 见 于 虚 危 之 间 , 后 四 十 余 日 乃 灭 。 丁 亥 , 荧 惑 离 太 阳 三 十 九 度 , 不 见 , 当 出 不 出 。 五 月 辛 酉 , 太 阴 犯 建 星 西 第 四 星 。 六 月 辛 巳 , 彗 星 见 于 紫 微 垣 , 测 在 牛 宿 二 度 九 十 分 , 色 白 。 戊 子 , 彗 星 光 芒 扫 上 宰 。 七 月 乙 卯 , 彗 星 灭 。 丙 辰 , 荧 惑 见 西 方 , 须 臾 成 白 气 , 如 长 蛇 横 亘 中 天 。 移 时 乃 灭 。 八 月 癸 巳 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 九 月 丁 未 , 太 白 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 北 第 一 星 。 癸 亥 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 丙 寅 , 荧 惑 犯 鬼 宿 西 北 星 。 己 巳 , 沆 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 己 卯 , 太 阴 犯 牛 宿 距 星 。 丁 亥 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 戊 子 , 太 阴 犯 毕 宿 距 星 。 十 二 月 壬 辰 , 太 阴 犯 角 宿 距 星 。 二 十 三 年 正 月 庚 戌 , 岁 星 退 犯 轩 辕 大 星 。 二 月 戊 戌 , 太 白 昼 见 。 庚 子 , 亦 如 之 。 三 月 辛 丑 , 彗 星 见 于 东 方 。 丙 辰 。 太 阴 犯 氐 宿 距 星 。 四 月 辛 丑 。 荧 惑 犯 岁 星 。 庚 申 , 岁 星 犯 轩 辕 大 星 。 五 月 壬 午 , 太 白 昼 见 。 甲 午 , 复 如 之 。 乙 未 , 荧 惑 犯 右 执 法 。 六 月 乙 卯 , 太 白 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 夜 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 七 月 乙 酉 , 太 白 昼 见 。 再 戌 、 辛 卯 , 皆 如 之 。 八 月 壬 寅 , 太 白 入 犯 轩 辕 大 星 。 乙 巳 , 太 阴 犯 建 星 东 第 二 星 。 丁 未 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 己 酉 , 太 白 昼 见 。 壬 子 , 复 如 之 。 丙 辰 , 太 阴 入 犯 毕 宿 北 第 二 星 。 己 未 , 太 白 昼 见 。 辛 酉 , 太 白 犯 岁 星 。 乙 丑 , 太 白 入 犯 右 执 法 。 九 月 辛 未 , 太 白 入 犯 左 执 法 。 乙 亥 , 岁 星 入 犯 右 执 法 。 丁 丑 , 辰 星 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 填 星 , 辰 星 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 十 月 癸 卯 , 太 白 犯 氏 宿 距 星 。 戊 午 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 十 一 月 癸 未 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 , 岁 星 犯 太 微 垣 左 执 法 。 二 十 四 年 正 月 癸 酉 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 戊 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 二 月 壬 子 , 岁 星 自 去 年 九 月 九 日 东 行 , 入 右 掖 门 , 犯 右 执 法 。 出 端 门 。 留 守 三 十 余 日 , 犯 左 执 法 , 今 逆 行 入 端 门 , 西 出 右 掖 门 , 又 犯 右 执 法 。 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 四 月 丁 未 , 太 阴 犯 西 咸 南 第 一 星 。 癸 丑 , 太 白 入 犯 井 宿 东 扇 北 第 一 星 。 五 月 甲 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 西 北 星 。 乙 亥 , 又 犯 积 尸 气 。 岁 星 入 犯 右 执 法 。 六 月 丁 巳 , 太 白 犯 右 执 法 。 七 月 癸 亥 , 太 白 、 岁 星 合 于 翼 宿 二 星 , 相 去 八 寸 余 。 甲 子 , 岁 星 犯 左 执 法 。 八 月 丁 未 , 荧 惑 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 九 月 乙 丑 , 太 白 昼 见 。 甲 申 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 戊 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 十 月 丙 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 酉 。 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 丙 辰 , 太 白 犯 斗 宿 第 二 星 。 十 二 月 乙 卯 , 太 阴 犯 太 白 。 二 十 五 年 正 月 丁 卯 , 太 白 昼 见 。 戊 辰 , 复 如 之 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 东 第 四 星 。 甲 戌 , 太 白 犯 建 星 西 第 四 星 。 二 月 丙 午 , 太 阴 犯 填 星 。 三 月 戊 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 四 月 壬 子 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 五 月 辛 酉 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 流 星 如 酒 杯 大 , 色 青 白 , 其 光 烛 地 。 起 自 房 宿 之 恻 , 缓 缓 西 行 , 没 于 太 微 垣 右 执 法 之 下 。 七 月 丁 丑 , 填 星 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 角 亢 。 己 卯 , 太 阴 犯 毕 宿 左 股 北 第 二 星 。 八 月 乙 未 , 太 阴 犯 建 星 东 第 三 星 。 己 亥 。 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 九 月 丁 丑 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 一 星 。 十 月 辛 卯 , 荧 惑 犯 天 江 东 第 二 星 。 己 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 杓 星 西 第 二 星 。 太 阴 犯 右 执 法 。 庚 戌 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 闰 十 月 戊 辰 , 太 白 、 辰 星 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 又 犯 左 股 北 第 三 星 。 壬 申 , 太 白 犯 辰 星 。 十 一 月 己 丑 , 太 白 犯 荧 惑 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 五 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 二 月 丙 辰 。 太 阴 犯 太 白 。 癸 亥 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 第 二 星 。 庚 午 , 岁 星 掩 房 宿 北 第 一 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 太 微 垣 右 执 法 。 二 十 六 年 正 月 戊 戌 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 丑 , 太 阴 犯 亢 宿 距 星 。 二 月 戊 午 。 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 丁 丑 , 岁 星 退 行 , 犯 房 宿 北 第 一 星 。 岁 星 守 钓 钤 。 三 月 甲 午 , 太 阴 犯 左 执 法 。 四 月 己 未 , 太 阴 犯 轩 辕 大 星 。 乙 丑 。 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 丙 子 , 太 白 入 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 癸 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 。 色 青 白 , 尾 进 约 长 尺 余 , 起 自 心 宿 之 侧 , 东 南 行 , 其 光 烛 地 , 没 于 近 浊 。 七 月 丁 酉 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 甲 辰 , 太 白 昼 见 。 丙 午 、 丁 未 、 戊 申 。 皆 如 之 。 八 月 辛 亥 , 太 白 昼 见 。 己 未 , 太 阴 掩 牛 宿 南 三 星 。 庚 午 , 岁 星 犯 钩 钤 。 乙 亥 , 太 阴 掩 轩 辕 大 星 。 九 月 壬 辰 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 庚 子 , 孛 星 见 于 紫 微 垣 北 斗 权 星 之 侧 , 色 如 粉 絮 , 约 斗 大 , 往 东 南 行 , 过 犯 天 棓 星 。 辛 丑 , 孛 星 测 在 尾 十 八 度 五 十 分 。 壬 寅 , 孛 星 测 在 女 二 度 五 十 分 。 癸 卯 , 孛 星 测 在 女 九 度 九 十 分 。 甲 寅 , 孛 星 测 在 虚 初 度 八 十 分 。 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 乙 巳 , 孛 星 出 紫 微 北 斗 权 星 、 玉 衡 之 间 , 在 于 轸 宿 , 东 南 行 , 过 犯 天 棓 , 经 渐 台 、 辇 道 , 去 虚 宿 、 垒 壁 阵 西 方 星 , 始 消 灭 焉 。 丙 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 十 一 月 乙 酉 , 太 白 犯 填 星 。 丁 亥 , 太 白 犯 房 宿 北 第 一 星 。 戊 子 , 荧 惑 犯 太 微 东 垣 上 相 , 太 白 犯 键 闭 。 己 酉 , 流 星 如 酒 杯 大 , 分 为 三 星 , 紧 相 随 。 前 星 色 青 , 后 二 星 色 赤 , 尾 迹 约 长 二 丈 余 , 起 自 东 北 。 缓 缓 往 西 南 行 , 没 于 近 浊 。 庚 寅 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 北 第 四 星 , 丙 申 , 太 白 、 岁 星 、 辰 星 聚 于 尾 宿 。 庚 子 , 太 阴 犯 太 微 东 垣 上 相 。 辛 丑 , 填 星 犯 房 宿 北 第 一 星 。 甲 辰 。 太 白 犯 岁 星 。 十 二 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 乙 丑 , 太 阴 犯 轩 辕 左 角 。 丙 寅 , 太 阴 犯 太 微 西 垣 上 将 。 辛 未 , 太 阴 犯 西 咸 西 第 一 星 。 甲 戌 , 太 阴 犯 建 星 西 第 三 星 。 二 十 七 年 正 月 癸 巳 , 太 阴 犯 太 微 垣 上 将 。 二 月 乙 卯 。 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 三 月 辛 巳 。 填 星 退 犯 键 闭 星 。 四 月 丙 寅 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 方 第 四 星 。 六 月 乙 卯 , 太 阴 犯 氐 宿 东 北 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 七 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 东 南 星 。 丙 申 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 八 月 庚 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 北 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 九 月 丁 丑 , 岁 星 犯 房 宿 北 第 一 星 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 二 星 。 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 第 六 星 。 辛 卯 , 填 星 犯 键 闭 , 太 阴 犯 毕 宿 大 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 井 宿 西 扇 北 第 二 星 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 十 月 戊 午 , 太 阴 犯 毕 宿 右 股 西 第 二 星 。 辛 酉 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 三 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 鬼 宿 西 南 星 。 丁 卯 , 岁 星 、 太 白 、 荧 惑 聚 于 斗 宿 。 十 一 月 戊 寅 , 太 白 昼 见 。 庚 辰 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 东 方 东 南 第 一 星 。 二 十 八 年 正 月 庚 寅 , 彗 星 见 于 毕 、 昴 之 间 , 三 月 庚 寅 , 又 见 于 西 北 。安卓版pk10缩水软件阴 犯 轩 辕 。 辛 卯 , 荧 忠 犯 进 贤 。 庚 子 , 太 阴 犯 明 堂 。 十 二 月 丙 寅 , 太 阴 犯 轩 辕 。 七 年 正 月 乙 未 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 二 月 辛 酉 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 壬 戌 , 太 阴 犯 灵 台 。 丁 卯 , 太 阴 犯 日 星 。 庚 午 , 太 阴 犯 斗 宿 距 星 。 三 月 戊 子 , 太 阴 犯 酒 旗 上 星 , 荧 惑 犯 进 贤 。 庚 寅 , 太 阴 犯 明 堂 上 星 。 四 月 甲 寅 , 太 白 犯 填 星 。 壬 戌 , 太 阴 犯 房 宿 距 星 。 五 月 庚 寅 , 太 阴 犯 心 宿 东 星 。 癸 巳 , 太 阴 犯 狗 宿 东 星 。 丙 申 , 太 白 犯 毕 宿 距 垦 。 六 月 庚 申 , 太 阴 犯 斗 宿 东 星 。 癸 亥 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丁 卯 , 太 白 犯 井 宿 东 扇 第 三 星 。 辛 未 , 太 阴 犯 昴 宿 。 七 月 丁 亥 , 太 阴 犯 斗 宿 东 二 星 。 戊 戌 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 己 亥 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 八 月 丙 辰 , 太 白 犯 灵 台 上 星 。 乙 丑 , 荧 惑 犯 天 江 。 丁 卯 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 壬 申 , 太 阴 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 乙 酉 , 太 阴 犯 垒 壁 阵 西 二 星 。 丙 戌 , 荧 惑 犯 斗 宿 。 癸 巳 , 太 阴 犯 昴 宿 东 星 。 己 亥 , 太 白 犯 亢 星 。 十 月 庚 戌 , 太 阴 犯 荧 惑 于 斗 。 癸 亥 , 太 阴 犯 井 宿 。 十 一 月 癸 卯 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 乙 卯 , 太 阴 掩 昂 宿 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 东 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 鬼 宿 。 英 宗 至 治 元 年 正 月 乙 未 , 太 阴 掩 房 宿 距 星 。 甲 辰 , 辰 星 犯 外 屏 西 第 一 星 , 辰 星 、 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 二 月 壬 子 。 太 白 、 荧 惑 、 填 星 聚 于 奎 宿 。 辛 酉 , 太 白 犯 荧 惑 。 癸 亥 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 , 又 犯 心 宿 东 星 。 三 月 丁 丑 , 太 阴 掩 昂 宿 。 四 月 戊 午 , 太 阴 犯 心 宿 大 星 。 庚 辰 , 太 阴 犯 斗 宿 东 第 三 星 。 五 月 戊 寅 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 , 太 阴 犯 轩 辕 右 角 。 庚 辰 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 六 月 己 未 , 太 阴 犯 虚 粱 东 第 二 星 。 辛 酉 , 太 白 经 天 。 七 月 癸 未 , 太 阴 犯 昂 宿 。 八 月 丁 未 , 太 阴 犯 心 宿 前 星 。 己 酉 , 太 阴 犯 斗 宿 西 第 二 星 。 壬 子 , 荧 惑 犯 轩 辕 大 星 。 九 月 乙 亥 , 荧 惑 犯 灵 台 东 北 星 。 壬 午 , 荧 惑 犯 太 微 西 垣 上 将 。 丁 酉 , 荧 惑 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 甲 辰 , 太 白 经 天 。 戊 申 , 荧 惑 犯 太 微 垣 左 执 法 。 十 一 月 辛 未 , 荧 惑 犯 进 贤 。 丙 子 , 太 阴 犯 虚 梁 东 第 一 星 。 戊 寅 , 辰 星 犯 房 宿 上 星 。 丙 戌 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 丑 , 太 阴 犯 酒 旗 西 星 , 又 犯 轩 辕 右 角 。 辛 卯 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 己 亥 , 太 白 犯 西 咸 南 第 一 星 。 十 二 月 甲 辰 , 荧 惑 犯 亢 宿 南 第 一 星 。 庚 戌 , 太 阴 犯 昴 宿 东 第 一 星 。 辛 酉 。 荧 惑 入 氐 宿 。 二 年 正 月 丁 丑 , 太 阴 犯 昴 宿 距 星 。 庚 辰 , 太 白 犯 建 星 西 第 二 星 。 辛 巳 , 太 白 犯 建 星 西 第 三 星 。 辛 卯 , 太 阴 犯 心 宿 太 星 。 甲 午 , 荧 惑 犯 房 宿 上 星 。 丁 酉 , 太 白 犯 牛 宿 南 第 一 星 。 二 月 己 亥 朔 , 荧 惑 犯 键 闭 星 。 丙 午 , 荧 惑 犯 罚 星 南 一 星 。 戊 申 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 庚 戌 , 荧 惑 犯 东 咸 北 第 二 星 。 辛 亥 , 太 阴 犯 酒 旗 西 第 一 星 及 轩 辕 右 角 星 。 壬 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 方 第 二 星 。 癸 丑 , 太 阴 犯 明 党 中 星 。 己 未 , 太 阴 犯 天 江 南 第 一 星 。 壬 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 六 星 。 五 月 丙 子 , 荧 惑 退 犯 东 咸 南 第 一 星 。 六 月 壬 申 , 荧 惑 犯 心 宿 距 星 。 七 月 己 亥 , 荧 惑 犯 天 江 南 第 一 星 。 戊 午 , 太 阴 犯 井 宿 钺 星 。 九 月 己 未 , 太 阴 犯 明 堂 中 星 。 十 日 庚 辰 , 太 阴 犯 井 宿 距 星 。 辛 巳 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 北 第 二 星 及 第 三 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 六 星 。 十 一 月 甲 辰 , 太 白 犯 垒 壁 阵 第 一 星 。 乙 巳 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 戊 申 , 太 阴 掩 井 宿 东 扇 北 第 二 星 。 己 未 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 。 庚 申 , 太 阴 犯 天 江 上 第 二 星 。 辛 酉 , 荧 惑 犯 岁 星 。 十 二 月 乙 丑 , 太 白 、 岁 星 、 荧 惑 聚 于 室 , 太 白 犯 垒 壁 阵 西 第 八 星 。 乙 亥 , 太 阴 掩 井 宿 距 星 。 戊 寅 , 太 白 犯 岁 星 。 己 丑 , 荧 惑 犯 外 屏 西 第 三 星 , 太 阴 犯 建 星 西 第 二 星 。 三 年 正 月 壬 寅 , 太 阴 犯 钺 星 , 又 犯 井 宿 距 星 。 癸 卯 , 太 阴 犯 井 宿 东 扇 南 第 二 星 。 二 月 癸 亥 朔 , 荧 惑 、 太 白 、 填 星 聚 于 胃 宿 。 癸 酉 , 太 白 犯 昴 宿 。 辛 巳 , 太 阴 犯 东 咸 南 第 一 星 、 第 二 星 。 五 月 戊 戌 , 太 白 经 天 。 癸 卯 , 太 阴 犯 房 宿 第 二 星 。 庚 戌 , 太 白 犯 毕 宿 右 股 第 三 星 。 六 月 癸 未 , 填 星 犯 毕 宿 距 星 。 九 月 辛 卯 , 填 星 退 犯 毕 。 十 月 己 巳 , 太 白 犯 亢 。 丙 子 , 太 白 犯 氐 。 十 一 月 己 丑 朔 , 荧 惑 犯 亢 。 庚 寅 , 太 白 犯 钓 钤 。 乙 未 , 太 白 犯 东 咸 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 氐 。 十 二 月 己 巳 , 辰 星 犯 垒 壁 阵 。 辛 未 , 荧 惑 犯 房 。 辛 巳 , 荧 惑 犯 东 咸 。 泰 定 帝 泰 定 元 年 五 月 丙 午 , 太 白 犯 鬼 宿 。 丁 未 , 太 白 又 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 十 月 丙 寅 , 太 白 犯 斗 宿 距 星 。 己 巳 , 太 白 入 斗 宿 魁 , 太 阴 犯 填 星 。 庚 午 , 太 白 犯 斗 。 壬 午 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 十 二 月 庚 午 , 荧 惑 犯 外 屏 。 乙 亥 , 太 白 经 天 。 二 年 正 月 丙 戌 , 辰 星 犯 天 鸡 。 壬 寅 , 太 白 犯 建 星 。 二 月 庚 寅 , 荧 惑 、 岁 星 、 填 星 聚 于 毕 宿 。 六 月 丙 戌 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 。 八 月 癸 巳 , 岁 星 犯 天 樽 。 十 月 壬 辰 , 荧 惑 犯 氐 宿 。 癸 巳 。 填 星 退 犯 井 宿 。 十 一 月 戊 午 , 填 星 退 犯 井 宿 钺 星 。 十 二 月 乙 酉 , 荧 惑 犯 天 江 , 辰 星 犯 建 星 。 甲 午 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 三 年 正 月 辛 酉 , 太 白 犯 外 屏 。 三 月 丙 午 , 填 星 犯 井 宿 钺 星 。 戊 辰 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 , 填 星 犯 井 宿 。 庚 午 , 填 星 、 太 白 、 岁 星 聚 于 井 。 四 月 戊 戌 , 太 白 犯 鬼 宿 。 壬 寅 , 荧 惑 犯 垒 壁 阵 。 七 月 戊 辰 , 太 白 经 天 , 至 于 十 二 月 。 八 月 丁 酉 , 太 白 犯 轩 辕 御 女 。 九 月 壬 戌 , 太 白 犯 太 微 垣 右 执 法 。 十 月 辛 巳 , 太 白 犯 进 贤 。 四 年 正 月 己 酉 , 太 白 犯 斗 宿 。 三 月 丁 卯 , 荧 惑 犯 井 宿 。 九 月 壬 子 , 太 白 犯 房 宿 。 闰 九 月 己 巳 , 太 白 经 天 , 至 十 二 月 。 十 月 乙 巳 , 昼 有 流 星 。 戊 午 , 辰 星 犯 东 成 。 十 一 月 癸 酉 , 太 白 犯 垒 壁 阵 , 荧 惑 犯 天 江 。 十 二 月 己 未 , 岁 星 退 犯 太 微 酉 垣 上 将 。 致 和 元 年 二 月 壬 戌 , 太 白 昼 见 。 五 月 庚 辰 , 流 星 如 缶 大 , 光 明 烛 地 。 七 月 丙 戌 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 文 宗 天 历 元 年 九 月 庚 辰 。 太 白 犯 亢 宿 。 二 年 正 月 甲 子 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 月 己 酉 , 荧 惑 犯 井 宿 。 五 月 庚 申 , 太 白 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 七 月 癸 亥 , 太 白 经 天 。 十 一 月 癸 酉 , 太 阴 犯 填 星 。 至 顺 元 年 七 月 庚 午 , 岁 星 犯 氐 宿 。 八 月 戊 辰 , 太 白 犯 氐 宿 。 九 月 己 丑 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 甲 午 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 十 一 月 甲 申 , 荧 惑 退 犯 鬼 宿 。 丙 戌 , 太 白 犯 垒 壁 阵 。 二 年 二 月 壬 子 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 昼 见 。 乙 卯 , 太 白 犯 昴 。 三 月 丙 子 朔 , 荧 惑 犯 鬼 宿 。 己 卯 , 荧 惑 犯 鬼 宿 积 尸 气 。 五 月 丁 丑 , 荧 惑 犯 轩 辕 左 角 。 甲 午 , 太 白 犯 毕 宿 。 庚 子 。 太 阴 犯 太 白 。 辛 丑 , 太 白 经 天 。 六 月 丁 未 , 太 白 昼 见 。 丁 卯 , 太 阴 犯 毕 , 太 白 犯 井 。 八 月 乙 卯 , 太 白 犯 轩 辕 大 星 。 庚 申 , 太 白 犯 轩 辕 左 角 。 九 月 丙 子 , 太 白 犯 填 星 。 十 一 月 壬 申 朔 , 太 白 犯 钓 钤 。 三 年 五 月 癸 酉 , 荧 惑 犯 东 井 。。

卷 四 十 四 · 志 第 十 一○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江 都 县 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 泰 定 元 年 五 月 , 江 西 袁 州 火 , 燔 五 百 余 家 。 二 年 六 月 , 龙 兴 路 宁 州 高 市 火 , 燔 五 百 余 家 。 七 月 , 龙 兴 奉 新 州 、 辰 州 辰 溪 县 火 。 八 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 七 十 余 家 。 四 年 八 月 , 龙 兴 路 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 燔 六 百 七 十 家 。 天 历 二 年 三 月 , 四 川 绍 庆 彭 水 县 火 。 四 月 , 重 庆 路 火 , 延 二 百 四 十 余 家 。 七 月 , 武 昌 路 江 夏 县 火 , 延 四 百 家 。 十 二 月 , 江 夏 县 火 , 燔 四 百 余 家 。 三 年 四 月 , 河 内 诸 县 火 。 至 顺 元 年 五 月 丁 酉 , 杭 州 火 , 池 州 火 。 元 统 元 年 六 月 甲 申 , 杭 州 火 。 至 正 元 年 四 月 辛 卯 , 台 州 火 。 乙 未 , 杭 州 火 , 燔 官 舍 民 居 公 廨 寺 观 凡 一 万 五 千 七 百 余 间 , 死 者 七 十 有 四 人 。 二 年 四 月 , 杭 州 又 火 。 六 年 八 月 己 巳 , 延 平 路 火 , 燔 官 舍 民 居 八 百 货 科 区 , 死 者 五 人 。 十 年 , 兴 国 路 自 春 及 夏 , 城 中 火 灾 不 绝 , 日 数 十 起 。 二 十 年 , 惠 州 路 城 中 火 灾 屡 见 。 二 十 三 年 正 月 乙 卯 夜 , 广 西 贵 州 火 , 同 知 州 事 韩 贴 木 不 花 、 判 官 高 万 章 及 家 人 九 口 俱 死 焉 , 居 民 死 者 三 百 余 人 , 牛 五 十 头 , 马 九 匹 、 公 署 仓 库 案 牍 焚 烧 皆 尽 。 二 十 八 年 二 月 癸 卯 , 京 师 武 器 库 灾 。 己 巳 , 陕 西 有 飞 火 自 华 山 下 流 入 张 良 弼 营 中 , 焚 兵 库 器 仗 。 六 月 甲 寅 , 大 都 大 圣 寿 万 安 寺 灾 。 是 日 未 时 , 雷 雨 中 有 火 自 空 而 下 , 其 殿 脊 东 鳌 鱼 口 火 焰 出 , 佛 身 上 亦 火 起 。 帝 闻 之 泣 下 , 亟 命 百 官 救 护 , 唯 东 西 二 影 堂 神 主 及 宝 玩 器 物 得 免 , 余 皆 焚 毁 。 至 元 二 年 八 月 丙 寅 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 。 八 年 八 月 癸 酉 , 益 都 济 州 进 芝 二 本 。 是 年 , 武 安 文 庙 大 成 殿 产 芝 , 九 茎 金 色 , 叩 之 有 金 玉 声 。 十 五 年 四 月 , 济 南 历 城 县 进 芝 。 十 九 年 六 月 , 芝 生 眉 州 青 神 县 景 德 寺 。 二 十 二 年 十 月 , 长 葛 、 郾 城 各 产 芝 草 。 二 十 三 年 四 月 丁 未 , 江 东 宣 慰 司 进 芝 一 本 。 十 月 , 济 宁 进 芝 二 本 。 二 十 六 年 三 月 癸 未 , 东 流 县 献 芝 。 四 月 , 池 州 贵 池 县 民 王 逸 进 紫 芝 十 二 本 。 六 月 , 汲 县 民 朱 良 进 紫 芝 。 二 十 八 年 三 月 , 芝 生 钧 州 阳 翟 县 。 二 十 九 年 六 月 , 芝 生 贺 州 。 大 德 五 年 十 二 月 , 兴 元 西 乡 县 进 芝 一 本 , 色 如 珊 瑚 。 六 年 正 月 , 济 南 邹 平 县 进 芝 一 本 , 五 枝 五 叶 , 色 皆 赤 。 至 大 四 年 八 月 , 芝 生 国 学 大 成 殿 。 延 祐 二 年 三 月 , 芝 生 大 成 殿 。 五 年 七 月 , 芝 生 大 成 殿 。 后 至 元 元 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 荆 门 州 当 阳 县 覆 船 山 , 一 本 五 干 , 高 尺 有 二 寸 , 一 本 二 干 , 高 五 寸 有 半 , 干 皆 两 歧 ; 二 本 相 依 附 , 扶 疏 瑰 奇 , 如 珊 瑚 枝 , 其 高 者 结 为 华 盖 庆 云 之 状 。 五 年 十 二 月 , 芝 草 生 于 中 书 工 部 之 屋 梁 , 一 本 七 干 。 至 正 六 年 夏 , 西 湖 书 院 生 瑞 草 。 至 元 十 一 年 十 月 , 衢 州 东 北 雨 米 如 黍 。 十 一 月 , 建 宁 浦 城 县 雨 黑 子 如 稗 实 。 邵 武 大 雨 震 电 , 雨 黑 黍 如 芦 穄 。 信 州 雨 黑 黍 。 鄱 阳 县 雨 菽 豆 , 郡 邑 多 有 饥 民 , 皆 取 而 食 之 。 十 六 年 六 月 , 彰 德 路 苇 叶 顺 次 倚 叠 而 生 , 自 编 成 若 旗 帜 , 上 尖 叶 聚 粘 如 枪 。 民 谣 云 : “ 苇 生 成 旗 , 民 皆 流 离 。 苇 生 成 枪 , 杀 伐 遭 殃 。 ” 又 有 百 黍 自 生 成 文 , 红 秸 黑 字 , 其 上 节 云 : 天 下 太 平 ” , 其 下 节 云 “ 天 下 刀 兵 ” 。 十 八 年 , 处 州 山 谷 中 , 小 竹 结 实 如 小 麦 , 饥 民 采 食 之 。 二 十 一 年 , 明 州 象 山 县 竹 穗 生 实 , 如 小 米 , 可 食 。 至 正 十 一 年 , 广 西 庆 远 府 有 异 鸟 飞 见 于 述 昆 乡 , 飞 鸟 千 百 随 之 , 盖 凤 凰 云 。 其 一 飞 去 , 其 一 留 止 者 为 獞 人 射 死 , 首 长 尺 许 , 毛 羽 五 色 , 有 藏 之 以 献 于 帅 府 者 , 久 而 其 色 鲜 明 如 生 云 。 五 月 , 兴 国 有 大 鸟 百 余 , 飞 至 郡 西 白 朗 山 颠 , 状 如 人 立 , 去 而 复 至 者 数 次 。 十 九 年 , 京 师 鸱 号 鸟 夜 鸣 达 旦 , 连 月 乃 止 。 有 杜 鹃 啼 于 城 中 , 居 庸 关 亦 如 之 。 二 十 三 年 , 野 鸽 巢 兴 圣 宫 , 数 年 蕃 息 数 千 , 驱 之 不 去 。 二 十 七 年 三 月 丁 丑 朔 , 莱 州 招 远 县 大 社 里 黑 风 大 起 , 有 大 鸟 自 南 飞 至 , 其 色 苍 白 , 展 翅 如 席 , 状 类 鹤 , 俄 顷 飞 去 , 遗 下 粟 黍 稻 麦 黄 黑 豆 荞 麦 于 张 家 屋 上 , 约 数 升 许 。 是 岁 大 稔 。 至 元 十 五 年 四 月 , 济 南 无 棣 县 献 白 雉 。 中 统 二 年 正 月 辛 未 , 御 帐 殿 受 朝 贺 , 是 夜 东 北 有 赤 气 照 人 , 大 如 席 。 元 统 二 年 正 月 庚 寅 朔 , 河 南 省 雨 血 。 众 官 晨 集 , 忽 闻 燔 柴 烟 气 , 既 而 黑 雾 四 塞 , 咫 尺 不 辨 , 腥 秽 逼 人 , 逾 时 方 息 。 及 行 礼 毕 , 日 过 午 , 骤 雨 随 至 , 沾 洒 垩 墙 及 裳 衣 皆 赤 。 至 元 四 年 四 月 辛 未 , 京 师 雨 红 沙 , 昼 晦 。 至 正 五 年 四 月 , 镇 江 丹 阳 县 雨 红 雾 , 草 木 叶 及 行 人 裳 衣 皆 濡 成 红 色 。 十 三 年 三 月 丙 戌 , 彰 德 路 西 南 , 有 火 自 天 而 下 , 如 在 城 外 , 觅 之 无 有 。 十 二 月 庚 戌 , 京 城 有 火 见 于 东 南 。 潞 州 襄 垣 县 有 火 坠 于 东 南 。 十 四 年 , 卫 辉 路 有 天 光 见 于 西 方 。 十 二 月 辛 卯 , 绛 州 有 红 气 起 自 北 方 , 蔽 天 几 半 , 移 时 方 散 。 十 五 年 春 , 蓟 州 雨 血 。 十 八 年 三 月 辛 丑 夜 , 大 同 路 有 黑 气 蔽 于 西 方 , 声 如 雷 然 。 俄 顷 , 有 云 如 火 , 交 射 中 天 , 遍 地 俱 见 火 光 , 以 物 触 地 , 辄 以 火 起 。 至 夜 半 , 空 中 如 有 兵 戈 相 击 之 声 。 二 十 一 年 七 月 己 巳 , 冀 宁 路 忻 州 西 北 , 有 赤 气 蔽 空 如 血 , 逾 时 方 散 。 八 月 壬 午 , 棣 州 夜 半 有 赤 风 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 起 西 北 至 于 东 北 。 癸 未 , 彰 德 西 北 , 夜 有 红 气 亘 天 , 至 明 方 息 。 乙 酉 , 大 同 路 北 方 , 夜 有 赤 气 蔽 天 , 直 过 天 庭 , 自 东 而 西 , 移 时 方 散 , 如 是 者 三 。 十 月 癸 巳 昧 爽 , 绛 州 有 红 气 见 于 北 方 , 如 火 。 二 十 三 年 三 月 壬 戊 , 大 同 路 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 侵 北 斗 。 六 月 丁 巳 , 绛 州 日 暮 有 红 光 见 于 北 方 , 如 火 , 中 有 黑 气 相 杂 , 又 有 白 虹 二 , 直 冲 北 斗 , 逾 时 方 散 。 庚 申 , 晋 宁 路 北 方 , 日 暮 天 赤 , 中 有 白 气 如 虹 者 三 , 一 贯 北 斗 , 一 贯 北 极 , 一 贯 天 横 , 至 夜 分 方 灭 。 八 月 丙 辰 , 忻 州 东 北 , 夜 有 赤 气 亘 天 , 中 有 白 色 如 蛇 形 , 徐 徐 而 行 , 逾 时 方 散 。 十 月 丙 申 朔 , 大 名 路 向 青 、 齐 一 方 , 有 赤 气 照 耀 千 里 。 二 十 四 年 九 月 癸 酉 , 冀 宁 平 晋 县 西 北 方 , 至 夜 天 红 半 壁 , 有 顷 , 从 东 而 散 。 二 十 八 年 六 月 壬 寅 , 彰 德 路 天 宁 寺 塔 忽 变 红 色 , 自 顶 至 踵 , 表 里 透 彻 , 如 煅 铁 初 出 于 炉 , 顶 上 有 光 焰 迸 发 , 自 二 更 至 五 更 乃 止 。 癸 卯 、 甲 辰 亦 如 之 。 先 是 , 河 北 有 童 谣 云 : “ 塔 见 黑 , 北 人 作 主 南 人 客 。 塔 儿 红 , 朱 衣 人 作 主 人 公 。 ” 七 月 癸 酉 , 京 师 赤 气 满 天 , 如 火 照 人 , 自 寅 至 辰 , 气 焰 方 息 。 《 洪 范 》 曰 : “ 木 曰 曲 直 。 ” 失 曲 直 之 性 , 时 则 有 木 冰 、 木 妖 、 狂 人 鼠 孽 , 时 则 有 鸡 祸 。 其 征 恒 雨 , 其 色 青 , 是 为 青 眚 青 祥 。 至 元 三 十 年 正 月 , 雨 木 冰 三 日 。 大 德 七 年 十 一 月 辛 酉 , 木 冰 。 至 顺 二 年 十 一 月 丁 巳 , 雨 木 冰 。 十 二 月 癸 亥 , 雨 木 冰 。 后 至 元 五 年 十 一 月 癸 酉 , 瑞 州 路 新 昌 州 雨 木 冰 , 至 明 年 二 月 壬 寅 , 冰 始 解 。 至 正 四 年 正 月 , 汴 梁 路 郑 州 尉 氏 、 洧 川 、 河 阴 三 县 及 龙 兴 靖 安 县 雨 木 冰 。 十 一 月 , 东 平○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。安卓版pk10缩水软件○ 五 行 上 太 祖 十 四 年 夏 , 西 征 , 大 雨 雪 。 帝 疑 之 , 耶 律 楚 材 进 曰 : “ 克 敌 之 征 也 , 明 年 冬 , 震 雷 。 帝 又 疑 之 , 楚 材 曰 : “ 西 域 主 将 死 矣 。 ” 已 而 , 皆 然 。 夫 天 之 垂 戒 , 无 分 于 夷 夏 。 夷 夏 虽 殊 族 姓 , 又 无 不 知 天 变 之 可 畏 者 。 或 乃 疑 其 附 会 失 实 , 不 亦 妄 乎 ! 抑 吾 观 楚 材 之 占 侯 , 虽 验 于 已 事 , 然 准 以 《 洪 范 》 五 行 之 说 , 皆 不 合 。 于 是 又 知 禨 祥 术 数 之 学 , 或 别 有 所 承 , 而 不 必 尽 轨 于 经 传 也 。 然 考 天 变 以 征 人 事 , 则 岂 有 外 于 《 洪 范 》 之 大 义 者 哉 ! 作 《 五 行 志 》 。 《 洪 范 》 曰 : “ 水 曰 润 下 。 ” 失 润 下 之 性 时 , 则 有 水 潦 及 霜 雪 、 冰 雹 、 震 雷 之 变 , 鱼 孽 、 龙 蛇 之 孽 , 鼓 妊 人 , 痾 豕 祸 , 其 征 为 恒 寒 , 其 色 黑 , 是 为 黑 眚 黑 祥 。 至 元 元 年 , 真 定 、 顺 天 、 河 间 、 顺 德 、 大 名 、 东 平 、 济 南 等 路 大 水 。 四 年 五 月 应 州 大 水 。 五 年 八 月 , 亳 州 大 水 。 六 年 十 二 月 , 献 、 莫 、 清 、 沧 四 州 及 丰 州 、 浑 源 县 大 水 。 九 年 九 月 , 南 阳 、 怀 孟 、 卫 辉 、 顺 天 等 路 , 洺 、 磁 、 泰 安 、 通 、 滦 等 州 淫 雨 , 河 水 并 溢 , 圯 田 庐 , 害 稼 。 十 三 年 十 二 月 , 济 宁 及 高 丽 沈 州 水 。 十 四 年 六 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 损 稼 。 曹 州 定 陶 、 武 清 二 县 , 濮 州 、 堂 邑 县 雨 水 , 没 禾 稼 。 十 二 月 , 冠 州 、 永 年 县 水 。 十 六 年 十 二 月 , 保 定 等 路 水 。 十 七 年 正 月 , 磁 州 、 永 年 县 水 。 八 月 , 濮 州 、 东 平 、 济 宁 、 磁 州 水 。 十 八 年 二 月 , 辽 阳 懿 州 、 盖 州 水 。 十 一 月 , 保 定 清 苑 县 水 。 十 九 年 , 江 南 水 。 二 十 年 六 月 , 太 原 、 怀 孟 、 河 南 等 路 , 沁 河 水 涌 溢 , 坏 民 田 一 千 六 百 七 十 余 顷 。 卫 辉 路 清 河 溢 , 损 稼 。 南 阳 府 唐 、 邓 、 裕 、 嵩 四 州 河 水 溢 , 损 稼 。 十 月 , 涿 州 巨 马 河 溢 。 二 十 一 年 六 月 , 保 定 、 河 间 、 滨 、 棣 大 水 。 二 十 二 年 秋 , 南 京 、 彰 德 、 大 名 、 河 间 、 顺 德 、 济 南 等 路 河 水 坏 田 三 千 余 顷 。 高 邮 、 庆 元 大 水 , 伤 人 民 七 百 九 十 五 户 , 坏 庐 舍 三 千 九 十 区 。 二 十 三 年 三 月 , 雄 、 霸 二 州 及 保 定 诸 县 水 。 六 月 , 安 西 路 华 州 华 阴 县 大 雨 , 潼 谷 水 涌 。 平 地 三 丈 余 。 杭 州 、 平 江 二 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 七 千 二 百 顷 。 大 都 涿 、 漷 、 檀 、 顺 、 蓟 五 州 , 汴 梁 、 归 德 七 县 水 。 十 月 , 河 决 开 封 , 祥 符 、 陈 留 、 杞 、 太 康 、 通 许 、 鄢 陵 、 扶 沟 、 洧 川 、 尉 氏 、 阳 武 、 延 津 、 中 牟 、 原 武 、 睦 州 十 五 处 。 二 十 四 年 三 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 六 月 , 霸 州 益 津 县 雨 水 。 九 月 , 东 京 谊 、 静 、 威 远 、 婆 娑 路 等 路 水 。 十 一 月 , 大 都 路 水 。 二 十 五 年 二 月 , 大 都 水 。 四 月 , 浑 河 决 。 杭 州 、 平 江 、 湖 州 、 秀 州 大 水 。 五 月 , 河 决 襄 邑 。 平 江 路 水 。 七 月 , 御 河 溢 , 胶 州 大 水 , 民 采 橡 为 食 。 十 二 月 , 太 原 、 汴 梁 二 跻 河 溢 , 害 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 , 御 河 溢 。 六 月 , 平 滦 路 水 , 坏 田 稼 一 千 一 百 顷 。 八 月 , 霸 州 大 水 。 二 十 七 年 正 月 , 甘 州 、 无 为 路 大 水 。 五 月 , 江 阴 州 大 水 。 六 月 , 河 溢 太 康 县 , 没 民 田 三 十 一 万 九 千 亩 。 七 月 , 泉 州 及 怀 孟 路 武 陟 、 汴 梁 路 祥 符 县 皆 大 水 。 江 西 赣 、 吉 、 袁 、 瑞 、 建 昌 、 抚 水 、 皆 溢 。 魏 县 御 河 益 。 八 月 , 沁 水 溢 。 广 州 清 远 县 水 。 九 月 , 御 河 决 。 十 月 , 江 阴 、 宁 国 大 水 。 十 一 月 , 河 决 祥 符 义 唐 湾 , 太 康 、 通 许 二 县 , 陈 、 颍 二 州 。 大 被 其 患 。 易 水 溢 , 雄 、 莫 等 州 皆 受 其 患 。 二 十 八 年 二 月 , 常 德 路 水 。 八 月 浙 东 婺 州 水 。 九 月 , 平 滦 、 保 定 、 河 间 三 路 大 水 。 二 十 九 年 五 月 , 龙 兴 路 南 昌 、 新 建 、 进 贤 三 县 水 。 闰 六 月 , 镇 江 、 常 州 、 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 、 绍 兴 等 路 府 水 。 扬 州 、 宁 国 、 太 平 三 路 大 水 。 岳 州 华 容 县 水 。 河 西 务 水 。 三 十 年 五 月 , 深 州 静 安 县 大 水 。 九 月 , 恩 州 水 。 十 月 。 平 滦 路 水 。 三 十 一 年 五 月 , 峡 州 路 大 水 。 八 月 , 赵 州 宁 晋 县 水 。 十 月 , 辽 阳 路 水 。 元 贞 元 年 五 月 , 建 康 溧 阳 州 , 太 平 当 涂 县 , 镇 江 金 坛 、 丹 徒 等 具 , 常 州 无 锡 州 , 平 江 长 洲 县 , 湖 州 乌 程 县 , 鄱 泪 余 干 州 , 常 德 沅 江 、 澧 州 安 乡 等 县 水 。 六 月 , 泰 安 州 奉 符 、 曹 州 济 阴 、 兖 州 磁 阳 等 县 水 。 历 城 县 大 清 河 水 溢 , 坏 民 居 。 七 月 , 辽 东 利 州 、 大 都 武 卫 屯 田 水 。 八 月 , 平 江 、 安 丰 等 路 大 水 。 九 月 , 庐 州 、 平 江 二 路 大 水 。 二 年 五 月 , 太 原 平 晋 县 , 献 州 交 河 、 乐 寿 二 县 。 莫 州 任 丘 、 莫 亭 等 县 , 湖 南 醴 陵 州 水 。 六 月 。 大 都 路 益 津 、 保 定 、 大 兴 三 县 水 , 坏 民 田 七 千 余 顷 。 晋 州 鼓 城 、 获 鹿 、 槀 城 等 县 , 保 定 葛 城 、 归 信 、 新 安 、 束 鹿 等 县 , 汝 宁 颍 州 , 济 宁 沛 县 , 扬 、 庐 、 岳 、 澧 四 路 , 建 康 、 太 平 、 镇 江 、 常 州 , 绍 兴 五 路 水 。 七 月 , 彰 德 、 真 定 、 曹 州 、 滨 州 水 。 八 月 , 棣 州 、 曹 州 水 。 九 月 , 河 决 河 南 杞 、 封 丘 、 祥 符 、 宁 陵 、 襄 邑 五 县 。 十 月 。 河 决 开 封 县 。 十 二 月 , 江 陵 潜 江 县 , 沔 阳 玉 沙 县 , 淮 安 海 宁 朐 山 、 盐 城 等 县 水 。 大 德 元 年 三 月 , 归 德 、 徐 州 , 邳 州 宿 迁 、 睢 宁 , 鹿 邑 三 县 , 河 南 许 州 临 颍 , 郾 城 等 县 , 睢 州 襄 邑 , 太 康 、 扶 沟 、 陈 留 、 开 封 、 杞 等 县 河 水 大 溢 , 漂 没 田 庐 。 五 月 , 河 决 汴 粱 , 发 民 夫 三 万 五 千 塞 之 。 漳 水 溢 , 害 稼 。 龙 兴 、 南 康 、 澧 州 、 南 雄 、 饶 州 五 路 水 。 六 月 , 和 州 历 阳 县 江 水 溢 , 漂 庐 舍 一 万 八 千 五 百 区 。 七 月 , 彬 州 耒 阳 县 、 衡 州 酃 县 大 水 , 溺 死 三 百 余 人 。 九 月 , 温 州 平 阳 、 瑞 安 二 州 水 , 溺 死 六 千 八 百 余 人 。 十 一 月 常 德 武 陵 县 大 水 。 二 年 六 月 , 河 决 蒲 口 , 凡 九 十 六 所 , 泛 溢 汴 梁 路 、 归 德 府 , 并 大 名 、 东 昌 、 平 滦 等 路 水 。 三 年 八 月 , 河 间 路 水 。 四 年 五 月 , 保 定 、 真 定 二 路 、 通 、 蓟 、 二 州 水 。 六 月 , 归 钵 睢 州 大 水 。 五 年 五 月 , 宣 德 、 保 定 、 河 间 属 州 水 。 宁 海 州 水 。 六 月 , 济 宁 、 般 阳 、 益 都 、 东 平 、 济 南 、 襄 阳 、 平 江 七 路 水 。 七 月 , 江 水 暴 风 大 溢 , 高 四 五 丈 , 连 崇 明 、 通 、 泰 、 真 州 定 江 之 地 , 漂 没 庐 舍 , 被 灾 者 三 万 四 千 五 百 余 户 。 辽 阳 大 宁 路 水 。 八 月 , 平 、 滦 二 州 雨 , 滦 河 溢 。 顺 德 路 水 。 六 年 四 月 , 上 都 水 。 五 月 。 济 南 路 大 水 。 归 德 府 徐 州 、 邳 州 睢 宁 县 雨 五 十 日 , 沂 、 武 二 河 合 流 , 水 大 溢 。 东 安 州 浑 河 溢 , 坏 民 田 一 千 八 十 余 顷 。 六 月 , 广 平 路 大 水 。 七 年 五 月 , 济 南 、 河 间 等 路 水 。 六 月 , 辽 阳 、 大 宁 、 平 滦 、 昌 国 、 沈 阳 、 开 元 六 路 雨 水 , 坏 田 庐 , 男 女 死 者 百 十 有 九 人 。 修 武 、 河 阳 、 新 野 、 兰 阳 等 县 赵 河 、 湍 河 、 白 河 、 七 里 河 、 沁 河 、 辽 河 皆 溢 。 台 州 风 水 大 作 , 宁 海 、 临 海 二 县 死 者 五 百 五 十 人 。 八 年 五 月 , 太 原 阳 武 县 、 卫 辉 获 嘉 县 、 汴 梁 祥 符 县 河 溢 , 大 名 滑 州 、 浚 州 雨 水 , 坏 民 田 六 百 八 十 余 顷 。 八 月 潮 阳 飓 风 海 溢 , 漂 民 庐 舍 。 九 年 六 月 , 汴 梁 武 阳 县 思 齐 口 河 决 。 东 昌 博 平 、 堂 邑 二 县 水 。 潼 川 绵 江 、 中 江 溢 , 水 决 入 城 。 龙 兴 、 抚 州 、 临 川 三 路 水 。 七 月 , 沔 阳 玉 沙 县 江 溢 。 峄 州 水 。 扬 州 泰 兴 县 、 淮 安 山 阳 县 水 。 八 月 , 归 德 府 宁 陵 , 陈 留 、 通 许 、 扶 沟 、 太 康 、 杞 县 河 溢 。 大 名 元 城 县 大 水 。 十 年 五 月 , 雄 州 、 漷 州 水 。 平 江 、 嘉 兴 二 路 水 , 害 稼 。 六 月 , 保 安 满 城 、 清 苑 二 县 水 。 大 名 、 益 都 等 路 大 水 。 定 兴 县 水 。 七 月 , 平 江 路 大 风 , 海 溢 。 吴 江 州 大 水 。 十 一 年 六 月 , 静 海 、 容 城 、 束 鹿 、 隆 平 、 新 城 等 县 水 。 七 月 , 冀 宁 文 水 县 汾 水 溢 。 十 一 月 , 杭 州 、 平 江 水 。 卢 龙 、 滦 河 、 迁 安 、 昌 黎 、 抚 宁 等 县 水 。 至 大 元 年 五 月 , 宁 夏 水 。 六 月 , 益 都 水 。 七 月 , 济 宁 路 雨 水 , 平 地 丈 余 , 暴 决 入 城 , 漂 庐 舍 , 死 者 十 有 八 人 。 真 定 路 大 水 , 入 南 门 , 下 注 槀 城 , 死 者 百 七 十 人 。 彰 德 、 卫 辉 二 路 水 , 损 稽 田 五 千 三 百 七 十 顷 。 九 月 , 泰 安 大 水 。 十 一 月 , 河 南 水 。 二 年 七 月 , 河 决 归 德 府 , 又 决 汴 梁 封 丘 县 。 三 年 六 月 , 洧 州 、 郾 城 、 汶 上 三 县 水 。 峡 州 大 雨 , 水 溢 , 死 者 万 余 人 。 七 月 , 循 州 、 惠 州 大 水 , 漂 庐 舍 二 百 九 十 区 。 四 年 六 月 , 大 都 三 河 县 、 潞 县 , 河 东 祁 县 、 怀 仁 县 , 永 平 丰 盈 屯 大 水 。 七 月 , 东 平 、 济 宁 、 般 阳 、 保 定 等 路 大 水 。 江 陵 松 滋 县 、 桂 阳 临 武 县 水 。 皇 庆 元 年 五 月 , 归 德 睢 阳 县 河 溢 。 六 月 , 大 宁 , 水 达 达 路 水 , 朱 瓦 江 溢 , 民 避 居 亦 母 儿 乞 岭 。 八 月 , 松 江 府 大 风 , 海 水 溢 。 宁 国 路 泾 县 水 。 二 年 五 月 , 辰 州 沅 陵 县 水 。 六 月 , 涿 州 范 阳 县 , 东 安 州 、 宛 平 县 , 固 安 , 霸 州 益 津 、 永 清 , 藁 城 等 县 水 , 坏 田 七 千 六 百 九 十 余 顷 。 河 决 陈 、 亳 、 睢 三 州 , 开 封 、 陈 留 等 县 。 八 月 , 崇 明 、 嘉 定 二 州 大 风 , 海 溢 。 延 祐 元 年 五 月 , 常 德 路 武 陵 县 雨 水 , 坏 庐 舍 , 溺 死 者 五 百 人 。 六 月 , 涿 州 范 阳 、 房 山 二 县 浑 河 溢 , 坏 民 田 四 百 九 十 余 顷 。 七 月 , 沅 陵 、 卢 溪 二 县 水 。 八 月 , 肇 庆 、 武 昌 、 岳 州 、 建 康 、 杭 州 、 建 德 、 南 康 、 江 州 、 临 江 、 袁 州 、 建 昌 、 赣 州 、 安 丰 、 抚 州 、 台 州 等 路 水 。 十 二 月 , 汴 粱 、 南 阳 、 归 德 、 汝 宁 、 淮 安 水 。 二 年 正 月 , 浑 河 决 。 六 月 , 河 决 郑 州 , 坏 汜 水 县 治 。 七 月 , 郑 州 , 昌 平 、 香 河 、 宝 坻 等 县 水 。 全 州 、 永 州 江 水 溢 , 害 稼 。 三 年 四 月 , 颍 州 泰 和 县 河 溢 。 七 月 , 婺 源 州 大 水 , 溺 死 者 五 千 三 百 余 人 。 四 年 正 月 , 解 州 盐 池 水 。 二 月 , 曹 州 水 。 五 年 四 月 , 庐 州 合 肥 县 大 水 。 六 年 六 月 , 河 间 路 漳 河 水 溢 , 坏 民 田 二 千 七 百 余 顷 。 益 都 、 般 阳 、 济 南 、 东 平 、 济 宁 等 路 , 曹 、 濮 、 泰 安 、 高 唐 等 州 大 水 。 害 稼 。 辽 阳 , 广 宁 、 沈 阳 、 开 元 等 路 水 。 大 名 路 属 县 水 , 坏 民 田 一 万 八 千 顷 。 归 德 、 汴 梁 府 , 汝 宁 、 彰 德 、 真 定 、 保 定 、 卫 辉 、 南 阳 等 路 大 水 。 七 年 四 月 , 安 丰 、 庐 州 淮 水 溢 , 损 禾 麦 一 万 顷 。 城 父 县 水 。 六 月 , 棣 州 、 德 州 大 水 , 坏 田 四 千 六 百 余 顷 。 七 月 , 江 陵 县 水 。 上 蔡 、 汝 阳 、 西 平 等 县 水 。 八 月 , 霸 州 文 安 、 大 城 二 县 滹 沱 河 溢 , 害 稼 。 河 间 路 水 。 汾 州 平 遥 县 水 。 是 岁 , 河 决 汴 梁 原 武 县 。 至 治 元 年 六 月 , 霸 州 大 水 , 浑 河 溢 , 被 灾 者 三 万 余 户 。 七 月 , 蓟 州 平 谷 、 渔 阳 二 县 , 顺 州 邢 台 、 沙 河 二 县 , 大 名 魏 县 , 永 平 义 丰 县 大 水 。 彰 德 临 漳 县 漳 水 溢 。 大 都 固 安 州 、 东 安 州 、 宝 坻 县 , 真 定 元 氏 县 , 淮 安 清 河 、 山 阳 等 县 水 。 东 平 、 东 昌 二 路 , 高 唐 、 曹 、 濮 等 州 水 , 害 稼 , 乞 里 吉 思 部 江 水 溢 。 八 月 , 安 陆 府 雨 七 日 , 江 水 大 溢 , 被 灾 者 三 千 五 百 户 。 雷 州 海 康 、 遂 溪 二 县 海 水 溢 , 坏 民 田 四 千 顷 。 九 月 , 京 山 , 长 寿 二 县 汉 水 溢 。 十 月 , 辽 阳 、 肇 庆 等 路 水 。 二 年 二 月 , 濮 州 大 水 。 五 月 仪 封 县 河 溢 。 闰 五 月 , 睢 阳 县 亳 社 屯 大 水 , 六 月 , 奉 元 漷 县 , 漷 州 新 平 、 上 蔡 二 县 水 。 八 月 , 庐 州 六 安 、 舒 城 二 县 水 。 十 一 月 , 平 江 路 大 水 , 损 民 田 四 万 九 千 六 百 顷 。 三 年 五 月 , 东 安 州 水 , 坏 民 田 一 千 五 百 余 顷 。 真 定 武 邑 县 水 害 稼 。 六 月 , 大 都 永 清 县 雨 水 , 损 田 四 百 顷 。 七 月 氵 寇 州 雨 水 害 稼 。 九 月 , 漳 州 、 建 昌 、 南 康 等 路 水 。 泰 定 元 年 五 月 , 漷 州 、 固 安 州 水 。 陇 西 县 大 雨 水 , 漂 死 者 五 百 余 家 。 龙 庆 路 雨 水 伤 稼 。 六 月 , 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 东 昌 、 东 平 、 济 宁 等 路 三 十 有 二 县 。 曹 、 濮 、 高 唐 、 德 州 等 处 十 县 淫 雨 , 水 深 丈 余 , 漂 没 田 庐 。 大 同 浑 源 河 溢 , 陈 、 汾 、 顺 、 晋 、 恩 、 深 六 州 雨 水 害 稼 。 真 定 滹 沱 河 溢 , 漂 民 庐 舍 。 陕 西 大 雨 , 渭 水 及 黑 水 河 溢 。 损 民 庐 舍 。 渠 州 江 水 溢 。 七 月 , 真 定 、 河 间 、 保 定 、 广 平 等 路 三 十 有 七 县 大 雨 水 五 十 余 日 , 害 稼 。 大 都 路 固 安 州 清 河 溢 。 顺 德 路 任 县 漷 水 溢 。 奉 元 朝 邑 县 、 曹 州 楚 丘 县 、 开 州 濮 阳 县 河 溢 。 九 月 , 延 安 路 洛 水 溢 。 奉 元 长 安 县 大 雨 。 沣 水 溢 。 濮 州 馆 陶 县 水 。 十 二 月 , 杭 州 盐 官 州 海 水 大 溢 , 坏 堤 堑 , 侵 城 郭 , 有 司 以 石 囤 木 柜 捍 之 不 止 。 二 年 正 月 , 大 都 宝 坻 县 、 肇 庆 高 要 县 雨 水 。 巩 昌 路 水 。 闰 正 月 , 雄 州 归 信 县 大 水 。 二 月 , 甘 州 路 大 雨 水 , 漂 没 行 帐 孳 畜 。 三 月 , 咸 平 府 清 、 氵 寇 二 河 合 流 , 失 故 道 。 隳 提 堰 。 四 月 , 涿 州 房 山 、 范 阳 二 县 水 。 岷 、 洮 、 文 、 阶 四 川 雨 水 。 五 月 , 檀 州 大 水 , 平 地 深 丈 有 五 尺 。 高 邮 兴 化 、 江 陵 公 安 水 。 浙 西 江 湖 水 溢 。 河 溢 汴 梁 , 被 灾 者 十 有 五 县 。 六 月 , 通 州 三 河 县 大 雨 , 水 丈 余 。 冀 宁 路 汾 河 溢 。 潼 江 府 绵 江 、 中 江 水 溢 入 城 , 深 丈 余 。 卫 辉 汲 县 、 归 德 宿 州 大 水 。 济 宁 路 虞 城 、 砀 山 、 单 父 、 丰 、 沛 五 县 水 。 七 月 , 睢 州 河 决 。 八 月 , 霸 州 、 涿 州 , 永 清 、 香 河 二 县 大 水 , 伤 稼 九 千 五 十 余 顷 。 九 月 , 开 元 路 三 河 溢 , 没 民 田 。 坏 庐 舍 。 十 月 , 宁 夏 鸣 沙 州 大 雨 水 。 曹 州 属 县 水 。 十 月 , 常 德 路 水 。 三 年 正 月 , 恩 州 水 。 二 月 , 归 德 府 河 决 。 六 月 , 大 同 县 大 水 。 汝 宁 光 州 水 。 大 昌 屯 河 决 。 七 月 , 河 决 郑 州 , 漂 没 阳 武 等 县 民 一 万 六 千 五 百 余 家 。 东 安 、 檀 、 顺 、 漷 四 州 雨 , 浑 河 决 , 温 榆 水 溢 , 伤 稼 。 延 安 路 肤 施 县 水 。 漂 民 居 九 十 余 户 。 八 月 , 盐 官 州 大 风 海 溢 , 捍 海 堤 崩 , 广 三 十 余 里 , 袤 二 十 里 , 徙 居 民 千 二 百 五 十 家 以 避 之 。 真 定 蠡 州 , 奉 元 蒲 城 县 , 无 为 州 , 历 阳 、 含 山 等 县 水 。 九 月 , 平 遥 县 汾 水 溢 。 扬 州 、 宁 国 、 建 德 诸 属 县 水 。 十 一 月 , 崇 明 州 三 沙 镇 海 溢 , 漂 民 居 五 百 家 。 十 二 月 , 辽 东 大 水 。 大 宁 路 瑞 州 大 水 , 坏 民 田 五 千 五 百 顷 , 庐 舍 八 百 九 十 所 , 溺 死 者 百 五 十 人 。 四 年 正 月 , 盐 官 州 潮 水 大 溢 , 捍 海 堤 崩 二 千 余 步 。 三 月 , 浑 河 决 。 五 月 , 睢 州 河 溢 。 六 月 , 大 都 东 安 、 固 安 、 通 、 顺 、 蓟 、 檀 、 漷 七 州 , 永 清 、 良 乡 等 县 雨 水 。 七 月 , 上 都 云 州 大 雨 。 北 山 黑 水 河 溢 。 云 安 县 水 。 衢 州 大 水 。 八 月 , 汴 梁 扶 沟 、 兰 阳 二 县 河 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 余 家 。 济 宁 虞 城 县 河 溢 。 伤 稼 。 滹 沱 河 溢 。 崇 明 州 海 门 县 海 溢 。 十 二 月 , 夏 邑 县 河 溢 。 汴 粱 中 牟 , 开 封 、 陈 留 三 县 , 归 德 邳 、 宿 二 州 雨 水 。 致 和 元 年 三 月 , 盐 官 州 海 堤 崩 , 遣 使 祷 祀 , 造 浮 图 二 百 十 六 , 用 西 僧 法 厌 之 。 河 决 砀 山 、 虞 城 二 县 。 四 月 , 盐 官 州 海 溢 , 益 发 军 民 塞 之 , 宦 百 囤 二 十 九 里 。 广 宁 路 大 水 。 崇 明 州 海 溢 。 六 月 , 南 宁 、 开 元 、 永 平 等 路 水 。 河 间 临 邑 县 雨 水 。 益 都 、 济 南 、 般 阳 、 济 宁 、 东 平 等 路 三 十 县 , 濮 、 德 、 泰 安 等 州 九 县 , 雨 水 害 稼 。 七 月 , 广 西 两 江 诸 州 水 。 天 历 元 年 八 月 , 杭 州 、 嘉 兴 、 平 江 、 湖 州 、 建 德 、 镇 江 、 池 州 、 太 平 、 广 德 九 路 水 。 没 民 田 万 四 千 余 顷 。 二 年 六 月 , 大 都 东 安 、 通 、 蓟 、 霸 四 川 , 河 间 靖 海 县 雨 水 害 稼 。 永 平 昌 国 诸 屯 水 。 至 顺 元 年 六 月 , 河 决 大 名 路 长 垣 、 东 明 二 县 , 没 民 田 五 百 八 十 余 顷 。 曹 州 、 高 唐 等 州 水 。 前 后 武 卫 屯 田 水 。 七 月 , 海 潮 溢 , 漂 没 河 间 运 司 盐 二 万 六 千 七 百 引 。 闰 七 月 , 平 江 、 嘉 兴 、 湖 州 、 松 江 三 路 一 州 大 水 , 坏 民 田 三 万 六 千 六 百 余 顷 , 被 灾 者 四 十 万 五 千 五 百 余 户 。 杭 州 、 常 州 、 庆 元 、 绍 兴 、 镇 江 、 宁 国 等 路 , 望 江 、 铜 陵 、 长 林 、 宝 应 、 兴 化 等 县 水 , 没 民 田 一 万 三 千 五 百 余 顷 。 大 都 、 保 定 、 大 宁 、 益 都 展 州 县 水 。 二 年 四 月 , 潞 州 潞 城 县 大 雨 水 。 五 月 , 河 间 莫 亭 县 、 宁 夏 河 渠 县 、 绍 庆 彭 水 县 及 德 安 屯 田 水 。 六 月 , 大 都 、 保 安 、 真 定 、 河 间 、 东 昌 诸 路 水 。 彰 德 属 县 漳 水 决 。 十 月 , 吴 江 州 大 风 , 太 湖 水 溢 , 漂 民 居 一 千 九 百 七 十 余 家 。 十 二 月 , 深 州 、 晋 州 水 。 三 年 三 月 , 奉 元 朝 邑 县 洛 水 溢 。 五 月 , 汴 梁 河 水 溢 。 江 都 、 泰 兴 、 云 梦 、 应 城 等 县 水 。 滹 沱 河 决 , 没 河 间 清 州 等 处 屯 田 。 汾 州 大 水 。 六 月 , 无 为 州 、 和 州 水 。 九 月 , 莒 、 沂 二 州 及 泰 安 奉 符 县 、 济 宁 鱼 台 县 , 曹 州 楚 邱 县 。 平 江 、 常 州 、 镇 江 三 路 皆 大 水 。 元 统 元 年 五 月 , 汴 梁 阳 武 县 河 溢 , 害 稼 。 六 月 , 京 畿 大 霖 雨 水 , 平 地 丈 余 。 泾 河 溢 , 关 中 水 灾 。 黄 河 大 溢 , 河 南 水 灾 。 泉 州 霖 雨 , 溪 水 暴 涨 , 漂 民 居 数 百 家 。 七 月 , 潮 州 大 水 。 二 年 正 月 , 东 平 须 城 县 、 济 宁 济 州 、 曹 州 济 阴 县 水 灾 。 二 月 , 滦 河 、 漆 河 溢 , 永 平 路 属 县 皆 水 。 瑞 州 路 水 。 三 月 , 山 东 霖 雨 , 水 涌 。 四 月 , 东 平 、 益 都 水 。 五 月 。 镇 江 路 水 。 宣 德 府 大 水 。 六 月 , 淮 水 涨 , 漂 山 阳 县 境 内 民 畜 房 舍 。 九 月 , 吉 安 路 水 。 至 元 元 年 , 河 决 汴 梁 封 丘 县 。 二 年 五 月 , 南 阳 邓 州 大 水 。 六 月 , 泾 水 溢 。 八 月 , 大 都 至 通 州 霖 雨 , 大 水 。 三 年 二 月 , 绍 兴 大 水 。 五 月 广 西 贺 州 大 水 害 稼 。 六 月 , 卫 辉 淫 雨 至 七 月 , 丹 沁 、 二 河 泛 涨 , 与 城 西 御 河 通 流 , 平 地 深 二 丈 余 , 漂 没 人 民 房 舍 田 禾 甚 众 。 民 栖 于 树 上 , 达 鲁 花 赤 僧 家 奴 以 舟 载 饭 食 之 , 移 老 弱 居 城 上 , 日 给 廪 食 , 月 余 水 方 退 。 汴 梁 兰 阳 、 尉 氏 二 县 , 归 德 府 皆 河 水 泛 溢 。 黄 州 及 衢 州 常 山 县 皆 大 水 。 四 年 正 月 , 河 决 曹 州 , 又 决 汴 梁 。 五 月 , 吉 安 永 丰 县 大 水 。 黄 河 溢 。 平 地 水 二 丈 , 决 白 茅 堤 、 金 堤 。 六 月 , 邵 武 大 水 , 城 市 皆 洪 流 , 漂 沿 溪 民 居 殆 尽 。 五 年 五 月 庚 戌 , 汀 州 路 长 汀 县 大 水 , 平 地 深 三 丈 许 , 损 民 居 八 百 家 , 坏 民 田 二 百 顷 , 溺 死 者 八 千 余 人 。 七 月 , 沂 州 沂 、 沐 二 河 暴 涨 , 决 堤 防 , 害 田 稼 。 邵 武 光 泽 县 大 水 。 常 州 宜 兴 州 山 水 出 , 高 一 丈 , 坏 民 居 。 六 年 二 月 , 京 畿 五 州 十 一 县 及 福 州 路 福 宁 州 皆 大 水 。 五 月 甲 子 , 庆 元 奉 化 州 山 崩 , 水 涌 出 平 地 , 溺 死 人 甚 众 。 六 月 , 衢 州 西 安 、 龙 游 二 县 大 水 。 庚 戌 , 处 州 松 阳 、 龙 泉 二 县 积 雨 , 水 涨 入 城 中 , 深 丈 余 , 溺 死 五 百 余 人 。 遂 昌 县 尤 甚 , 平 地 三 丈 余 。 桃 源 乡 山 崩 , 压 溺 人 民 五 十 三 家 , 死 者 三 百 六 十 余 人 。 秋 , 河 北 大 水 。 七 月 壬 子 , 延 平 南 平 县 淫 雨 , 水 泛 涨 , 溺 死 百 余 人 , 损 民 居 三 百 余 家 , 坏 民 田 二 顷 七 十 余 亩 。 乙 卯 , 奉 元 路 悛 屋 县 河 水 溢 , 漂 溺 居 民 。 八 月 甲 午 , 卫 辉 大 水 , 漂 民 居 一 千 余 家 。 十 月 , 河 南 府 宜 阳 县 大 水 , 漂 民 居 , 溺 死 者 众 。 至 正 元 年 , 汴 粱 钧 州 大 水 , 扬 州 路 崇 明 、 通 、 泰 等 州 海 潮 涌 溢 , 溺 死 一 千 六 百 余 人 。 二 年 四 月 , 睢 州 仪 封 县 大 水 害 稼 。 六 月 癸 丑 夜 , 济 南 山 水 暴 涨 , 冲 东 西 二 关 , 流 入 大 清 河 , 黑 山 、 天 麻 、 石 固 等 寨 及 卧 龙 山 水 通 流 入 大 清 河 , 淹 没 上 下 民 居 千 余 家 , 溺 死 者 无 算 。 三 年 二 月 , 巩 昌 宁 远 、 伏 羌 、 成 纪 三 县 山 崩 , 水 涌 , 溺 死 者 无 算 。 五 月 , 黄 河 决 白 茅 口 , 七 月 , 汴 梁 中 牟 、 扶 沟 、 尉 氏 、 洧 川 四 县 , 郑 州 荥 阳 、 汜 水 、 河 阴 三 县 大 水 。 四 年 五 月 , 霸 州 大 水 。 六 月 , 河 南 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 。 汉 民 居 数 百 家 。 济 宁 路 兖 州 , 汴 梁 鄢 陵 、 通 许 、 陈 留 、 临 颍 等 县 。 大 水 害 稼 , 人 相 食 。 七 月 , 滦 河 水 溢 , 出 平 地 丈 余 , 永 平 路 禾 稼 庐 舍 漂 没 甚 众 。 东 平 路 东 阿 、 阳 谷 、 汶 上 、 平 阴 四 县 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 温 州 飓 风 大 作 , 海 水 溢 , 漂 民 后 , 溺 死 者 甚 众 。 五 年 七 月 , 河 决 济 阴 , 涑 官 民 亭 舍 殆 尽 。 十 月 。 黄 河 泛 溢 。 七 年 五 月 , 黄 州 大 水 。 八 月 壬 午 , 杭 州 、 上 海 浦 中 午 潮 退 而 复 至 。 八 年 正 月 辛 亥 , 河 决 , 淹 济 宁 路 。 四 月 , 平 江 、 松 江 大 水 。 五 月 庚 子 , 广 西 山 水 涌 , 漓 江 溢 , 平 地 水 深 二 丈 余 , 屋 宇 人 畜 漂 没 。 壬 子 , 宝 庆 大 水 。 乙 卯 。 钱 塘 江 潮 比 之 八 月 中 高 数 丈 余 , 沿 江 民 皆 迁 居 以 避 之 。 六 月 己 丑 , 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 平 地 深 丈 五 尺 余 , 漂 没 六 十 余 里 , 死 者 一 千 五 百 人 , 是 月 , 胶 州 大 水 。 七 月 , 高 密 县 大 水 。 九 年 七 月 , 中 兴 路 公 安 、 石 首 、 潜 江 、 监 利 等 县 及 沔 阳 府 大 水 。 夏 秋 , 蕲 州 大 水 , 伤 稼 。 十 年 五 月 , 龙 兴 瑞 州 大 水 。 六 月 乙 未 , 灵 州 灵 石 县 雨 水 暴 涨 , 决 堰 , 漂 民 居 甚 众 。 七 月 , 汾 州 平 遥 县 汾 水 溢 。 静 江 荔 浦 县 大 水 害 稼 。 十 一 年 夏 , 龙 兴 南 昌 、 新 建 二 县 大 水 。 安 庆 桐 城 县 雨 水 泛 涨 。 花 生 、 龙 源 二 山 崩 , 冲 决 县 东 大 河 , 漂 民 居 四 百 余 家 。 七 月 , 冀 宁 跻 平 晋 、 文 水 二 县 大 水 , 汾 河 泛 溢 东 西 两 岸 , 漂 没 田 禾 数 百 顷 。 河 决 归 德 府 永 城 县 , 坏 黄 陵 冈 岸 。 静 江 路 大 水 , 决 南 北 二 渠 。 十 二 年 六 月 中 兴 路 松 滋 县 骤 雨 , 水 暴 涨 , 溧 民 居 千 余 家 , 溺 死 七 百 人 。 七 月 , 衢 州 西 安 县 大 水 。 十 三 年 夏 , 蓟 州 丰 润 、 玉 田 、 遵 化 、 平 谷 四 县 大 水 。 七 月 丁 卯 , 泉 州 海 水 日 三 潮 。 十 四 年 六 月 , 河 南 府 巩 县 大 雨 , 伊 、 洛 水 溢 , 漂 没 民 居 , 溺 死 三 百 余 人 。 秋 , 蓟 州 大 水 。 十 五 年 六 月 , 荆 州 大 水 。 十 六 年 , 河 决 郑 州 河 阴 县 , 官 署 民 居 尽 废 , 遂 成 中 流 。 山 东 大 水 。 十 七 年 六 月 , 大 雨 , 漳 河 溢 , 广 平 路 皆 水 。 秋 , 蓟 州 五 县 皆 大 水 。 十 八 年 秋 , 京 师 及 蓟 州 、 广 东 惠 州 、 广 西 贺 州 皆 大 水 。 十 九 年 九 月 , 济 州 任 城 县 河 决 。 二 十 年 七 月 , 通 州 大 水 。 二 十 二 年 三 月 , 邵 武 光 泽 县 大 水 。 二 十 三 年 , 孟 州 济 源 、 温 县 水 。 七 月 , 河 决 东 平 寿 张 县 , 圯 城 墙 , 漂 田 庐 , 人 溺 死 甚 众 。 二 十 四 年 三 月 , 益 都 县 井 水 溢 而 黄 。 怀 庆 路 孟 州 、 河 内 、 武 陟 县 水 。 七 月 , 益 都 路 寿 光 县 、 胶 州 高 密 县 水 。 二 十 五 年 秋 , 东 平 须 城 、 东 阿 、 平 阴 三 县 , 河 决 小 流 口 , 达 于 清 河 , 坏 民 居 , 伤 禾 稼 。 二 十 六 年 二 月 , 河 北 徙 , 上 自 东 明 、 曹 、 濮 , 下 及 济 宁 , 皆 被 其 害 。 六 月 , 河 南 府 大 霖 雨 , 瀍 水 溢 , 深 四 丈 许 , 漂 东 关 居 民 故 百 家 。 秋 七 月 , 汾 州 介 休 县 汾 水 溢 。 蓟 州 四 县 、 卫 辉 、 汴 粱 钧 州 俱 大 水 害 稼 。 八 月 , 棣 州 大 清 河 决 , 滨 、 棣 二 州 之 界 , 民 居 漂 流 者 众 。 济 宁 路 肥 城 县 西 黄 水 泛 溢 , 漂 没 田 禾 民 居 百 有 余 里 , 德 州 齐 河 境 七 百 余 里 亦 如 之 。 至 元 十 五 年 十 二 月 , 黄 河 清 , 自 孟 津 东 柏 谷 至 汜 水 县 蓼 子 谷 , 上 下 八 十 余 里 , 澄 莹 见 底 , 数 月 始 如 故 。 元 贞 元 年 闰 四 月 , 兰 州 上 下 三 百 余 里 , 河 清 三 日 。 至 正 十 四 年 正 月 甲 子 朔 , 汴 粱 城 东 汴 河 冰 作 五 色 花 草 , 三 月 方 解 。 十 九 年 , 郑 州 黄 河 清 , 长 数 里 。 二 十 年 十 一 月 , 汴 梁 原 武 、 荥 泽 二 县 。 黄 河 清 三 日 。 二 十 一 年 十 一 月 , 河 南 孟 津 县 至 绛 州 垣 , 曲 县 二 百 里 , 河 清 七 日 , 新 安 县 亦 如 之 。 十 二 月 , 冀 宁 路 石 州 河 水 清 , 至 明 年 春 冰 泮 始 如 故 。 二 十 四 年 夏 , 卫 辉 路 黄 河 清 。 中 统 二 年 五 月 , 西 京 、 宣 德 陨 霜 杀 禾 。 三 年 五 月 , 宣 德 、 咸 宁 等 路 陨 霜 。 八 月 , 河 间 、 平 滦 等 路 陨 霜 害 稼 。 四 年 四 月 , 武 州 陨 霜 杀 麦 禾 。 至 元 二 年 八 月 , 太 原 陨 霜 害 稼 。 四 月 , 檀 州 陨 霜 。 八 年 七 月 , 巩 昌 会 、 兰 等 州 霜 杀 稼 。 十 七 年 四 月 , 海 宁 州 及 益 都 路 陨 霜 。 二 十 一 年 三 月 , 山 东 陨 霜 , 杀 桑 蚕 尽 死 , 被 灾 者 三 万 余 家 。 二 十 六 年 七 月 , 济 南 棣 州 损 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 七 月 , 大 同 、 平 阳 、 太 原 陨 霜 杀 禾 。 十 一 月 , 兴 、 松 二 州 及 兴 隆 路 亦 如 之 。 二 十 九 年 三 月 , 济 南 、 般 阳 等 路 及 恩 州 属 县 霜 杀 桑 。 元 贞 二 年 八 月 , 金 、 复 州 陨 霜 杀 禾 。 大 德 五 年 三 月 , 汤 阴 县 霜 杀 麦 。 五 月 , 商 州 霜 杀 麦 。 六 年 八 月 , 大 同 、 太 原 霜 杀 禾 。 七 年 四 月 , 济 南 路 陨 霜 杀 麦 。 五 月 , 般 阳 路 陨 霜 。 八 年 三 月 , 济 阳 、 滦 城 二 县 霜 杀 桑 。 八 月 , 太 原 交 城 、 阳 曲 、 管 州 、 岚 州 , 大 同 怀 仁 陨 霜 杀 稼 。 九 年 三 月 , 河 间 、 益 都 、 般 阳 属 县 陨 霜 杀 桑 。 清 、 莫 、 沧 、 献 四 州 霜 杀 桑 一 百 四 十 一 万 七 十 余 本 , 坏 蚕 一 万 二 千 七 百 余 箔 。 十 年 七 月 , 大 同 浑 源 县 霜 杀 禾 。 八 月 , 绥 德 州 米 脂 县 霜 杀 禾 二 百 八 十 顷 。 至 大 元 年 八 月 , 大 同 陨 霜 杀 禾 。 大 名 路 陨 霜 。 四 年 七 月 。 大 宁 等 路 陨 霜 。 皇 庆 二 年 三 月 , 济 宁 霜 杀 桑 。 延 祐 元 年 三 月 , 东 平 、 般 阳 等 路 , 泰 安 、 曹 、 濮 等 州 大 雨 雪 三 日 , 陨 霜 杀 桑 。 闰 三 月 , 济 宁 、 汴 梁 等 路 , 及 陇 州 、 开 州 、 青 城 、 渭 源 诸 县 霜 杀 桑 , 无 蚕 。 七 月 , 冀 宁 陨 霜 杀 禾 。 四 年 夏 , 六 盘 山 陨 霜 杀 禾 五 百 余 顷 。 五 年 五 月 , 雄 州 归 信 县 陨 霜 。 六 年 三 月 , 奉 元 路 同 州 陨 霜 。 七 年 八 月 , 益 津 县 雨 黑 霜 。 至 治 二 年 五 月 , 辽 东 路 陨 霜 。 三 年 七 月 , 冀 宁 曲 阳 县 、 大 同 路 大 同 具 、 兴 和 路 咸 宁 县 陨 霜 。 八 月 。 袁 州 宜 春 县 陨 霜 杀 禾 。 泰 定 二 年 三 月 , 云 需 府 大 雪 , 民 饥 。 至 顺 元 年 二 月 , 京 师 大 霜 , 昼 霿 。 闰 七 月 , 奉 元 西 和 州 , 宁 夏 应 理 州 、 鸣 沙 州 , 巩 昌 静 宁 、 邠 、 会 等 州 , 凤 翔 麟 游 , 大 同 山 阴 , 晋 宁 潞 城 、 隰 州 等 县 陨 霜 杀 禾 。 三 年 八 月 , 浑 源 、 云 内 二 州 陨 霜 杀 禾 。 至 正 六 年 九 月 , 彰 德 雨 雪 , 结 冻 如 琉 璃 。 七 年 八 月 , 卫 辉 陨 霜 杀 禾 。 九 月 三 日 , 温 州 大 雪 。 十 年 春 , 彰 德 大 寒 , 近 清 明 节 , 雨 雪 三 尺 , 民 多 冻 馁 而 死 。 十 一 年 三 月 , 汴 梁 路 钧 州 大 雨 彗 , 密 县 平 地 雪 深 三 尺 余 。 十 三 年 秋 , 邵 武 光 泽 县 陨 霜 杀 禾 。 二 十 三 年 三 月 , 东 平 路 须 城 、 东 阿 、 阳 谷 三 县 陨 霜 杀 桑 , 废 蚕 事 。 八 月 , 钧 州 密 县 陨 霜 杀 菽 。 二 十 七 年 三 月 , 彰 德 大 雪 , 寒 甚 于 冬 , 民 多 冻 死 。 五 月 辛 巳 , 大 同 陨 霜 杀 麦 。 秋 , 冀 宁 路 徐 沟 、 介 休 二 县 雨 雪 。 十 二 月 , 奉 元 路 咸 宁 县 井 水 冰 。 二 十 八 年 四 月 , 李 元 陨 霜 杀 菽 。 中 统 二 年 四 月 。 雨 雹 。 三 年 五 月 , 顺 天 、 平 阳 、 真 定 、 河 南 等 郡 雨 雹 。 四 年 七 月 , 燕 京 昌 平 县 , 景 州 蓚 县 , 上 都 路 兴 、 松 、 云 三 州 雨 雹 害 稼 。 至 元 二 年 八 月 , 彰 德 、 大 名 、 南 京 、 河 南 、 济 南 、 太 原 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 夏 津 县 大 雨 雹 。 五 年 六 月 , 中 山 大 雨 雹 。 六 年 二 月 , 兴 国 雨 雹 , 大 如 马 首 , 杀 禽 兽 。 七 月 , 西 京 大 同 县 雨 雹 。 七 年 五 月 , 河 内 县 大 雨 雹 。 十 五 年 闰 十 一 月 , 海 州 赣 榆 县 雨 雹 伤 稼 。 十 六 年 , 保 定 等 二 十 余 路 雨 雹 。 十 九 年 八 月 , 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 二 十 年 四 月 , 河 南 风 雷 雨 雹 害 稼 。 五 月 , 安 西 路 风 雷 雨 雹 。 八 月 , 真 定 元 氏 县 大 风 雹 , 禾 尽 损 。 二 十 二 年 七 月 , 冠 州 雨 雹 。 二 十 四 年 九 月 , 大 定 、 金 源 、 高 州 、 武 平 、 兴 中 等 处 雨 雹 。 是 岁 , 西 京 、 北 京 、 隆 兴 、 平 滦 、 南 阳 、 怀 孟 、 巩 昌 等 路 雨 雹 。 二 十 五 年 三 月 , 灵 璧 、 虹 县 雨 雹 , 如 鸡 卵 , 害 麦 。 五 月 , 孟 州 乌 河 川 雨 雹 。 十 二 月 , 灵 寿 、 阳 曲 、 天 成 等 县 雨 雹 。 二 十 六 年 夏 , 平 阳 、 在 同 、 保 定 等 路 大 雨 雹 。 二 十 七 年 四 月 , 灵 寿 、 元 氏 二 县 大 风 雹 。 六 月 , 棣 州 厌 次 、 济 阳 二 县 大 风 雹 , 伤 禾 黍 菽 麦 桑 枣 。 二 十 九 年 闰 六 月 , 辽 阳 、 沈 州 、 广 宁 、 开 元 等 路 雨 雹 。 三 十 年 六 月 , 易 州 雨 雹 。 三 十 一 年 四 月 , 即 墨 县 雨 雹 。 五 月 , 密 州 路 诸 城 、 大 都 路 武 清 雨 雹 。 七 月 , 阳 信 县 雨 雹 。 真 定 路 南 宫 、 新 河 、 易 水 、 涞 水 等 县 雨 雹 。 八 月 , 德 州 德 安 县 大 风 雨 雹 。 元 贞 元 年 五 月 。 巩 昌 金 州 、 会 州 、 和 州 雨 雹 大 , 无 麦 禾 。 七 月 , 隆 兴 路 雨 雹 。 元 贞 二 年 五 月 , 河 中 猗 氏 县 雨 雹 。 六 月 , 大 同 、 隆 兴 咸 宁 县 , 顺 德 邢 台 县 , 太 原 交 河 、 离 石 、 寿 阳 等 县 雨 雹 。 七 月 , 太 原 、 怀 孟 、 武 陟 县 雨 雹 。 大 德 元 年 六 月 , 太 原 崞 州 雨 雹 害 稼 。 二 年 二 月 , 檀 州 雨 雹 。 八 月 , 彰 德 安 阳 县 雨 雹 。 三 年 八 月 , 隆 兴 、 平 滦 、 大 同 、 宣 德 等 路 雨 雹 。 四 年 三 月 , 宣 州 泾 县 、 台 州 临 海 县 风 雹 。 五 月 , 同 州 、 平 滦 、 隆 兴 雹 。 五 年 七 月 , 雨 雹 。 八 年 五 月 , 大 宁 路 建 州 , 蔚 州 灵 仙 县 雨 雹 。 太 原 、 大 同 、 隆 兴 属 县 阳 曲 、 天 成 、 怀 安 、 白 登 风 雹 害 稼 。 八 月 , 管 州 、 岚 州 、 交 城 、 阳 曲 、 怀 仁 等 县 雨 雹 。 九 年 六 月 , 晋 宁 、 冀 宁 、 宣 德 、 隆 兴 、 大 同 等 路 大 雨 雹 , 害 稼 。 十 年 四 月 , 郑 州 管 城 县 风 雹 , 大 如 鸡 卵 , 积 厚 五 寸 。 五 月 , 大 雨 雹 。 七 月 , 宣 德 县 雨 雹 。 十 一 年 五 月 , 建 州 雨 雹 。 至 大 元 年 四 月 , 般 阳 新 城 县 、 济 南 厌 次 县 、 益 都 高 苑 县 大 风 雨 雹 。 五 月 , 管 城 县 大 雹 , 深 一 尺 , 无 麦 禾 。 八 月 , 大 宁 县 雨 雹 害 稼 , 毙 人 畜 。 二 年 三 月 , 济 阴 、 定 陶 等 县 雨 雹 。 六 月 , 崞 州 、 源 州 、 金 城 县 雨 雹 、 延 安 神 木 县 大 雹 一 百 余 里 , 毙 人 畜 。 三 年 四 月 , 灵 寿 、 平 阴 等 县 雨 雹 。 四 年 四 月 , 南 阳 雨 雹 。 闰 七 月 , 大 同 宣 宁 县 雨 雹 。 皇 庆 元 年 四 月 , 大 名 浚 州 、 彰 德 安 阳 县 、 河 南 孟 津 县 雨 雹 。 六 月 , 开 元 路 风 雹 害 稼 。 二 年 七 月 , 冀 宁 平 定 州 雨 雹 。 景 州 阜 县 风 雹 。 八 月 , 大 同 怀 仁 县 雨 雹 。 延 祐 元 年 五 月 , 肤 施 县 大 风 雹 , 损 稼 并 伤 人 畜 。 六 月 , 宣 平 , 仁 寿 、 白 登 等 县 雨 雹 。 二 年 五 月 , 大 同 、 宣 德 等 路 雹 害 稼 。 三 年 五 月 , 蓟 州 雹 , 深 一 尺 。 五 年 四 月 , 凤 翔 府 雹 伤 麦 禾 。 六 年 六 月 , 大 同 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 。 晋 阳 、 西 凉 、 钧 州 、 阳 翟 、 新 郑 、 密 等 县 大 雨 雹 。 七 月 , 巩 昌 陇 西 县 雹 害 稼 。 七 年 八 月 , 大 同 路 雷 风 雨 雹 。 至 治 元 年 六 月 , 武 州 雨 雹 害 稼 。 永 平 路 大 雹 , 深 一 尺 , 害 稼 。 七 月 , 真 定 、 顺 德 、 大 同 等 路 雨 雹 。 二 年 四 月 , 泾 州 泾 川 县 雨 雹 。 六 月 , 思 州 大 风 雨 雹 。 三 年 五 月 , 大 风 雨 雹 , 拔 柳 林 行 宫 大 木 。 十 三 月 , 辽 阳 雨 雹 。 泰 定 元 年 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 雨 雹 伤 稼 。 思 州 龙 泉 县 雨 雹 伤 麦 。 六 月 , 顺 元 、 太 平 军 、 定 西 州 、 宣 德 府 、 巩 昌 县 及 八 番 等 处 雨 雹 。 七 月 , 龙 庆 路 雨 雹 , 大 如 鸡 卵 , 平 地 深 三 尺 余 。 八 月 , 大 同 白 登 县 雨 雹 。 十 二 月 , 延 安 路 雹 。 二 年 四 月 , 奉 元 白 水 县 雨 雹 。 五 月 , 洮 州 路 可 当 县 、 临 洮 府 狄 道 县 雨 雹 。 六 月 , 兴 州 、 鄜 州 、 静 宁 州 及 成 纪 、 通 渭 、 白 水 、 肤 施 、 安 塞 等 县 雨 雹 。 七 月 , 檀 州 , 延 安 鄜 州 、 绥 德 、 巩 昌 等 路 , 八 月 , 大 都 路 檀 州 、 巩 昌 府 静 宁 县 、 延 安 州 路 安 塞 县 , 九 月 , 檀 州 , 并 雨 雹 。 三 年 六 月 , 巩 昌 路 大 雨 雹 。 中 山 府 安 喜 县 、 乾 州 永 寿 县 雨 雹 。 七 月 , 完 州 , 房 山 、 宝 坻 、 玉 田 等 县 大 风 雹 , 折 木 伤 稼 。 八 月 , 龙 庆 州 雨 雹 一 尺 , 大 风 损 稼 。 四 年 五 月 , 常 州 、 淮 安 二 路 , 宁 海 州 大 雨 雹 。 六 月 , 中 山 雨 雹 。 七 月 彰 德 汤 阴 县 , 冀 宁 定 襄 县 , 大 同 武 、 应 州 雨 雹 害 稼 。 致 和 元 年 四 月 , 浚 州 、 泾 州 大 雹 伤 麦 禾 。 五 月 , 冀 宁 阳 曲 县 、 威 州 井 陉 县 雨 雹 。 六 月 , 泾 川 、 汤 阴 等 县 大 雨 雹 。 大 宁 、 永 平 属 县 雨 雹 。 天 历 二 年 七 月 , 大 宁 惠 州 雨 雹 。 八 月 , 冀 宁 阳 曲 县 大 亩 , 如 鸡 卵 , 害 稼 。 三 年 七 月 , 顺 州 、 东 安 州 及 平 棘 、 肥 乡 、 曲 阳 、 行 唐 等 县 风 雹 害 稼 。 开 元 路 雨 雹 。 至 顺 二 年 七 月 , 冀 宁 路 雨 雹 。 十 二 月 , 冀 宁 清 源 县 雨 雹 。 是 年 , 黄 梅 县 雨 雹 。 三 年 五 月 。 甘 州 雨 雹 。 元 统 元 年 三 月 戊 子 , 绍 兴 萧 山 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 仆 屋 , 杀 麻 麦 , 毙 伤 人 民 。 二 年 二 月 甲 子 , 塞 北 东 凉 亭 雨 雹 。 后 至 元 年 七 月 , 西 和 州 、 徽 州 雨 雹 。 二 年 八 月 甲 戌 朔 , 高 邮 宝 应 县 大 雨 雹 。 是 时 , 淮 浙 皆 旱 , 唯 本 县 濒 河 田 禾 可 刈 、 悉 为 雹 所 害 , 凡 田 之 旱 者 , 无 一 雹 及 之 。 四 年 四 月 癸 巳 。 清 州 八 里 塘 雨 雹 , 大 过 于 拳 , 其 状 有 如 龟 者 , 有 如 小 儿 形 者 , 有 如 狮 象 者 , 有 如 环 槊 者 , 或 椭 如 卵 , 或 圆 如 弹 , 玲 珑 有 窍 , 色 白 而 坚 , 长 老 云 : “ 大 者 固 常 见 之 , 未 有 形 状 若 是 者 。 ” 至 正 二 年 五 月 , 东 平 路 东 阿 县 雨 雹 , 大 者 如 马 首 。 三 年 六 月 , 东 平 阳 谷 县 雨 雹 。 六 年 二 月 辛 未 , 兴 国 路 雨 雹 , 大 如 马 首 小 者 如 鸡 子 , 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 辛 卯 , 绛 州 雨 雹 , 大 者 二 尺 余 。 八 年 四 月 庚 辰 , 钧 州 密 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 伤 麦 禾 。 龙 兴 奉 新 县 大 雨 雹 , 伤 禾 折 木 。 八 月 己 卯 , 益 都 临 淄 县 雨 雹 , 大 如 杯 盂 , 野 无 青 草 , 赤 地 如 赭 。 九 年 二 月 , 龙 兴 大 雨 雹 。 十 年 五 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 十 一 年 四 乙 已 , 彰 德 雨 雹 , 大 如 斧 , 时 麦 熟 将 刈 , 顷 刻 亡 失 , 田 畴 坚 如 筑 场 , 无 秸 粒 遗 留 , 其 地 广 三 十 里 , 长 百 余 里 , 树 木 皆 如 斧 所 劈 , 伤 行 人 、 毙 禽 畜 甚 众 。 五 月 癸 丑 , 文 水 县 雨 雹 。 十 三 年 四 月 , 益 都 高 苑 县 雨 雹 伤 麦 禾 及 桑 。 十 四 年 六 月 。 蓟 州 雨 雹 。 十 七 年 四 月 , 济 南 大 风 雨 雹 。 八 月 , 庆 阳 镇 原 州 大 雨 雹 。 十 九 年 四 月 , 莒 州 蒙 阴 县 雨 雹 。 五 月 , 通 州 及 益 都 临 朐 县 雨 雹 害 稼 。 二 十 年 五 月 , 蓟 州 遵 化 县 雨 雹 终 日 。 二 十 一 年 五 月 , 东 平 雨 雹 害 稼 。 二 十 二 年 八 月 , 南 雄 雨 它 如 桃 李 实 。 二 十 三 年 五 月 , 鄜 州 宜 君 县 雨 雹 , 大 如 鸡 子 , 损 豆 麦 。 七 月 , 京 师 及 隰 州 永 和 县 大 雨 雹 害 稼 。 二 十 五 年 五 月 , 东 昌 聊 城 县 雨 雹 , 大 如 拳 , 小 如 鸡 子 , 二 麦 不 登 。 二 十 六 年 六 月 , 汾 州 平 遥 县 雨 雹 。 二 十 七 年 二 月 乙 丑 , 永 州 城 中 昼 晦 , 鸡 栖 于 埘 , 人 举 灯 而 食 , 既 而 大 雨 雹 。 逾 时 方 明 。 五 月 , 益 都 大 雷 雨 雹 。 七 月 , 冀 宁 徐 沟 县 大 风 雨 雹 。 拔 木 害 稼 。 二 十 八 年 六 月 , 庆 阳 府 雨 雹 , 大 如 盂 , 小 者 如 弹 丸 , 平 地 厚 尺 余 , 杀 苗 稼 , 毙 禽 兽 。 太 祖 五 年 冬 , 大 雷 。 至 顺 三 年 五 月 己 巳 , 天 鼓 鸣 于 西 北 。 至 正 三 年 秋 , 兴 国 路 永 兴 县 雷 , 击 死 粮 房 帖 书 尹 章 于 县 治 。 七 年 五 且 庚 戌 , 台 州 路 黄 岩 州 海 滨 无 云 而 雷 。 冬 , 卫 辉 路 天 鼓 鸣 。 十 年 六 月 戊 申 , 广 西 临 桂 县 无 云 而 雷 , 震 死 邑 民 瘳 广 达 。 十 二 月 庚 子 , 汾 州 孝 义 县 雷 雨 。 十 一 年 十 二 月 , 台 州 大 雨 震 雷 。 十 二 年 三 月 丙 午 , 宁 国 路 无 云 而 雷 。 十 三 年 十 二 月 庚 戌 , 京 师 无 云 而 雷 , 少 顷 有 火 坠 于 东 南 。 怀 庆 路 河 内 县 及 河 南 府 天 鼓 鸣 于 东 北 。 是 日 , 怀 庆 之 修 武 、 潞 州 之 渡 垣 县 皆 无 云 而 雷 , 声 震 天 地 。 是 月 , 汾 州 雷 雨 。 十 四 年 十 二 月 , 孝 义 县 雷 雨 。 十 九 年 二 月 , 台 州 大 雷 电 。 二 十 一 年 十 一 月 戊 申 , 温 州 乐 清 县 雷 。 二 十 二 年 十 月 , 大 雨 雷 电 。 二 十 四 年 , 雷 击 延 春 阁 西 脊 。 二 十 七 年 乙 未 夜 , 晋 宁 路 绛 州 天 鼓 鸣 空 中 , 如 闻 战 斗 之 声 。 十 月 , 奉 元 路 雷 电 。 至 正 二 十 五 年 六 月 戊 申 , 京 师 大 雨 , 有 鱼 随 雨 而 落 , 长 尺 许 , 人 取 而 食 之 。 至 元 二 十 年 , 有 苍 龙 见 卫 辉 农 家 。 后 至 元 五 年 六 月 庚 戌 , 汀 州 长 汀 县 蛟 出 , 大 雨 骤 至 , 平 地 涌 水 , 深 三 丈 余 , 漂 没 民 居 八 百 余 家 , 坏 田 二 百 余 顷 。 至 正 十 五 年 七 月 , 嘉 兴 城 东 , 白 龙 见 , 烈 风 暴 雨 。 十 七 年 六 月 癸 酉 , 温 州 有 龙 斗 于 乐 清 江 中 , 飓 风 大 作 , 所 至 有 光 如 球 , 死 者 万 余 人 。 八 月 癸 丑 , 祥 符 县 西 北 有 青 白 二 龙 见 , 若 相 斗 之 势 , 良 久 而 散 。 二 十 三 年 正 月 甲 辰 。 广 西 贵 州 江 中 有 物 登 岸 , 蛇 首 四 足 而 青 色 , 长 四 尺 许 , 军 民 聚 观 杀 之 。 二 十 四 年 六 月 , 保 德 州 有 黄 龙 见 于 咸 宁 井 中 。 二 十 七 年 六 月 丁 巳 , 皇 太 子 寝 殿 新 鹙 井 成 , 有 龙 自 井 而 出 , 光 焰 烁 人 , 宫 人 震 慑 仆 地 。 又 宫 墙 外 长 庆 寺 所 掌 成 宗 斡 耳 朵 内 大 槐 树 有 龙 缠 绕 其 上 , 良 久 飞 去 , 树 皮 皆 剥 。 七 月 , 益 都 临 朐 县 有 龙 见 于 龙 山 , 巨 石 重 千 斤 , 浮 空 而 起 。 二 十 八 年 十 一 月 , 大 同 路 怀 仁 县 河 岸 崩 , 有 蛇 大 小 相 绾 结 , 可 载 数 车 。 中 统 二 年 九 月 , 河 南 民 王 四 妻 靳 氏 , 一 产 三 男 。 至 元 元 年 , 黄 冈 民 妇 生 男 狗 头 。 二 年 正 月 , 武 城 具 王 甲 委 崔 , 一 产 三 男 。 八 年 , 昌 黎 县 民 生 子 , 中 夜 有 光 , 或 以 为 非 常 。 帝 曰 : “ 何 幸 生 一 好 人 , 毋 嫉 也 。 ” 十 年 八 月 , 甲 寅 , 凤 翔 宝 鸡 县 刘 铁 牛 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 年 二 月 , 高 州 张 丑 妻 李 氏 , 一 产 四 子 , 三 男 一 女 。 四 月 , 固 安 州 王 得 林 妻 张 氏 , 怀 孕 五 月 , 生 一 男 , 四 手 四 足 , 圆 头 三 耳 , 一 耳 附 脑 后 , 生 而 即 死 , 具 状 有 司 上 之 。 二 十 二 年 四 月 , 江 陵 县 民 张 二 妻 , 一 产 三 男 。 二 十 八 年 九 月 , 襄 阳 南 漳 县 民 李 氏 妻 黄 , 一 产 三 子 。 大 德 元 年 五 月 , 遂 宁 州 军 户 任 福 妻 , 一 产 三 男 。 十 一 月 , 辽 阳 打 雁 孛 兰 奚 户 那 怀 妻 和 里 迷 。 一 产 四 男 。 四 年 , 宝 应 县 民 孙 奕 妻 朱 氏 , 一 产 三 男 。 十 年 正 月 , 江 州 湖 口 县 赵 丙 妻 甘 氏 , 一 产 四 男 。 泰 定 元 年 十 月 乙 卯 , 秦 州 成 纪 县 赵 思 直 妻 张 氏 , 一 产 三 子 。 致 和 元 年 三 月 壬 辰 , 太 平 当 涂 县 杨 太 妻 吴 氏 , 一 产 三 子 。 至 元 元 年 正 月 , 云 南 妇 人 一 产 三 男 。 又 广 西 师 宗 州 □ 生 妻 适 和 , 一 产 三 男 。 汴 梁 祥 符 县 市 中 一 乞 丐 妇 人 , 忽 生 髭 须 。 二 年 四 月 , 黄 冈 县 周 氏 妇 , 产 一 男 , 狗 头 人 身 , 即 死 。 至 正 九 年 四 月 , 枣 阳 民 张 氏 妇 , 生 男 , 甫 及 周 岁 , 长 四 尺 许 , 容 貌 异 常 , 皤 腹 臃 肿 , 见 人 辄 嬉 笑 , 如 世 俗 所 画 布 袋 和 尚 云 。 二 十 三 年 五 月 。 霸 州 民 王 马 驹 妻 赵 氏 , 一 产 三 男 。 六 月 , 亳 家 务 李 润 妻 张 氏 , 一 产 三 男 。 至 正 三 年 秋 , 建 宁 浦 城 县 民 豕 生 豚 , 二 层 八 足 。 十 一 年 , 镇 江 民 家 豕 生 豚 , 如 象 形 。 十 二 年 , 江 宁 陆 氏 家 一 猪 生 十 四 豚 , 内 一 豚 , 人 首 豕 身 。 二 十 四 年 正 月 , 保 德 州 民 家 膊 豕 生 豚 , 一 首 二 身 八 蹄 二 尾 。 又 海 盐 赵 氏 宰 猪 , 小 肠 忽 如 蛇 , 宛 延 而 走 , 及 里 许 方 止 。 至 元 七 年 四 月 壬 午 , 檀 州 雨 黑 霜 。 元 贞 二 年 , 处 州 天 雨 米 , 黑 色 。 大 德 十 年 二 月 , 大 同 路 黑 霜 。 延 祐 七 年 八 月 , 益 津 路 雨 黑 霜 。 至 正 元 年 四 月 戊 寅 , 彰 德 有 赤 风 自 西 北 来 , 忽 变 为 黑 , 昼 晦 如 夜 。 十 一 年 十 月 , 天 雨 黑 子 于 饶 州 , 衢 州 亦 如 之 。 十 二 月 , 建 宁 浦 城 雨 黑 子 。 十 三 年 正 月 二 十 三 日 , 黑 气 亘 天 。 冬 , 袁 州 路 每 日 暮 , 有 黑 气 环 绕 郡 城 。 十 七 年 正 月 己 丑 , 杭 州 降 黑 雨 。 河 池 水 皆 黑 。 二 十 八 年 , 七 月 乙 亥 , 京 师 黑 雾 , 昏 暝 不 辨 人 物 , 自 旦 近 午 始 消 , 如 是 者 旬 有 五 日 。。

○ 五 行 中 《 洪 范 》 曰 : “ 火 曰 炎 上 ” 。 失 炎 上 之 性 , 时 则 有 火 灾 、 草 妖 、 羽 虫 之 孽 、 羊 祸 。 其 征 恒 燠 , 其 色 赤 , 是 为 赤 眚 赤 祥 。 定 宗 三 年 戊 申 , 野 草 自 焚 , 牛 马 十 死 八 九 , 民 不 聊 生 。 至 元 十 一 年 十 二 月 , 淮 西 正 阳 火 , 庐 舍 、 铠 仗 悉 毁 。 十 八 年 二 月 , 扬 州 火 。 元 贞 二 年 , 杭 州 火 , 燔 七 百 七 十 家 。 大 德 八 年 五 月 , 杭 州 火 , 燔 四 百 家 。 九 年 三 月 , 宜 黄 、 兴 国 之 大 冶 等 县 火 。 十 年 十 一 月 , 武 昌 路 火 。 延 祐 元 年 二 月 , 真 州 扬 子 县 火 。 三 年 八 月 , 重 庆 路 火 , 郡 舍 十 焚 八 九 。 六 年 四 月 , 扬 州 火 , 燔 官 民 庐 舍 一 万 三 千 三 百 余 区 。 至 治 二 年 四 月 , 扬 州 、 真 州 火 。 十 二 月 , 杭 州 火 。 三 年 五 月 , 奉 元 路 行 宫 正 殿 火 。 上 利 利 用 监 库 火 。 九 月 , 扬 州 江